Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Spania) - Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Cauza C-282/11)

(Articolul 48 TFUE - Securitatea socială a lucrătorilor migranți - Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CE) nr. 883/2004 - Asigurare pentru limită de vârstă și deces - Proceduri speciale de aplicare a legislației naționale privind asigurarea pentru limită de vârstă - Calculul prestațiilor)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Concepción Salgado González

Pârâţi: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Obiectul

Cerere de decizie preliminară - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Interpretarea art. 48 TFUE, a art. 3 și a anexei VI litera D punctul 4 (în prezent litera G) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, p. 2, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 26) și a art. 87 alin. (5) și a anexei XI punctul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 a Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82) - Asigurare de bătrânețe și de deces - Modalități speciale de aplicare a legislației naționale privind asigurarea de bătrânețe - Calculul prestațiilor - Legislație națională care stabilește prestația în funcție de o bază medie de cotizație pentru o perioadă de referință de 15 ani

Dispozitivul

Articolul 48 TFUE și articolul 3, articolul 46 alineatul (2) litera (a) și articolul 47 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, în versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 629/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2006, precum și punctul 4 din rubrica H din anexa VI la acesta trebuie interpretate în sensul că se opun reglementării unui stat membru, precum cea în discuție în litigiul principal, în temeiul căreia cuantumul teoretic al pensiei pentru limită de vârstă a lucrătorului care desfășoară o activitate independentă, migrant sau nonmigrant, este calculat în mod invariabil pornind de la bazele de contribuție ale acestui lucrător pe o perioadă de referință fixă care precedă plata ultimei sale contribuții în acest stat, cărora li se aplică un divizor fix, nici această perioadă, nici acest divizor neputând fi adaptate pentru a ține seama de faptul că lucrătorul în cauză și a exercitat dreptul de liberă circulație.

____________

1 - JO C 269, 10.9.2011.