Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. februára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Španielsko) - Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(vec C-282/11)

(Článok 48 ZFEÚ - Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov - Nariadenie (EHS) č. 1408/71 a nariadenie (ES) č. 883/2004 - Dôchodkové poistenie a poistenie pre prípad úmrtia - Osobitné postupy na uplatňovanie vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa dôchodkového poistenia - Výpočet dávok)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Concepción Salgado González

Žalovaní: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Výklad článku 48 ZFEÚ, článku 3 a prílohy VI časti D bodu 4 (teraz časť G) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35), a článku 87 ods. 5 a prílohy XI bodu 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72) - Dôchodkové poistenie a poistenie pre prípad úmrtia - Osobitné postupy na uplatňovanie vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa dôchodkového poistenia - Výpočet dávok - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca dávky v závislosti od priemerného vymeriavacieho základu počas pätnásťročného referenčného obdobia

Výrok rozsudku

Článok 48 ZFEÚ, článok 3, článok 46 ods. 2 písm. a) a článok 47 ods. 1 písm. g) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením (ES) Rady č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným a doplneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 629/2006 z 5. apríla 2006, ako aj príloha VI časť H bod 4 tohto nariadenia sa musia vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu ako vo veci samej, podľa ktorej sa teoretická suma starobného dôchodku samostatne zárobkovo činnej osoby bez ohľadu na to, či ide o migranta, vždy vypočítava na základe príspevkových základov tohto pracovníka počas pevne stanoveného referenčného obdobia, ktoré predchádza zaplateniu posledného príspevku pracovníkom v tomto štáte, vydelených pevne stanoveným deliteľom, pričom dĺžka tohto obdobia alebo tento deliteľ nemôžu byť upravené tak, aby zohľadnili, že dotknutý pracovník využil svoje právo na voľný pohyb.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 269, 10.9.2011.