Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 21 februari 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Spanien) - Concepción Salgado González mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Mål C-282/11)()

(Artikel 48 FEUF - Social trygghet för migrerande arbetstagare - Förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EG) nr 883/2004 - Pensioner vid ålderdom och dödsfall - Särskilda villkor för tillämpningen av den nationella lagstiftningen om ålderspension - Beräkning av förmåner)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Concepción Salgado González

Motpart: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Tolkning av artikel 48 FEUF, av artikel 3 i och punkt 4 i del D (numera G) i bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57) samt av artikel 87.5 i och punkt 2 a i bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, s. 1) - Pensioner vid ålderdom och dödsfall - Särskilda villkor för tillämpningen av den nationella lagstiftningen om ålderspension - Beräkning av förmåner - Nationell lagstiftning som fastställer förmånen utifrån det genomsnittliga avgiftsunderlaget under en referensperiod på femton år

Domslut

Artikel 48 FEUF, artiklarna 3, 46.2 a och 47.1 g i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2 december 1996, i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 629/2006 av den 5 april 2006 samt punkt 4 i del H i bilaga VI till den förordningen ska tolkas på så sätt att de utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, såsom den som är i fråga i det nationella målet, enligt vilken det teoretiska beloppet för ålderspensionen för en egenföretagare, oavsett om denna är migrerande eller inte, alltid beräknas utifrån underlagen för denna egenföretagares avgifter under en fast referensperiod som föregår betalningen av den sista avgiften i den staten, vilka sedan divideras med en fast nämnare, utan att vare sig referensperiodens längd eller nämnaren kan anpassas för att ta hänsyn till den omständigheten att den berörda egenföretagaren har utövat sin rätt till fri rörlighet.

____________

1 - ) EUT C 269, 10.9.2011.