Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 28. februāra spriedums - Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(lieta C-483/10) 

Valsts pienākumu neizpilde - Kopienas dzelzceļa attīstība - Direktīva 2001/14/EK - Dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšana - Maksas iekasēšana - Maksa - Pārvaldības neatkarība

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - H. Støvlbæk un R. Vidal Puig)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste (pārstāvji - S. Centeno Huerta un B. Plaza Cruz)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas atbalstam: Čehijas Republika (pārstāvji - M. Smolek, J. Očková un T. Müller) un Francijas Republika (pārstāvji - G. de Bergues un M. Perrot)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde - Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīvas 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību (OV L 237, 25. lpp.) 10. panta 7. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības sertifikāciju (OV L 75, 29. lpp.) 4. panta 1. punkta, 11. panta 2. punkta, 14. panta 1. punkta un 30. panta pārkāpums - Maksas - Pārvaldīšanas neatkarība

Rezolutīvā daļa:

neveicot normatīvus un administratīvus pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 26. februāra Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvu 2007/58/EK, 4. panta 1. punkta, 11. panta, 13. panta 2. punkta un 14. panta 1. punkta prasības, Spānijas Karaliste nav izpildījusi šajās tiesību normās paredzētos pienākumus;

Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

Čehijas Republika un Francijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1 - OV C 328, 4.12.2010.