Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 28 februarie 2013 - Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-483/10)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Dezvoltarea căilor ferate comunitare - Directiva 2001/14/CE - Alocarea capacităților de infrastructură feroviară - Tarifare - Tarife - Independența administrării)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: H. Støvlbæk şi R. Vidal Puig, agenţi)

Pârât: Regatul Spaniei (reprezentanți: S. Centeno Huerta şi B. Plaza Cruz, agenţi)

Interveniente în susținerea pârâtului: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, J. Očková şi T. Müller, agenţi), Republica Franceză (reprezentanți: G. de Bergues şi M. Perrot, agenţi)

Obiectul

Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Încălcarea articolului 10 alineatul (7) din Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare (JO L 237, p. 25, Ediţie specială, 07/vol. 2, p. 86) și a articolului 4 alineatul (1), a articolului 11, a articolului 13 alineatul (2), a articolului 14 alineatul (1) și a articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (JO L 75, p. 29, Ediţie specială, 07/vol. 8, p. 66) - Redevenţe - Independenţă de gestiune

Dispozitivul

Prin neadoptarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 4 alineatul (1), articolului 11, articolului 13 alineatul (2) și articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară și tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestor dispoziții.

Obligă Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Republica Cehă și Republica Franceză suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 328, 4.12.2010.