Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2013 - Európska komisia/Španielske kráľovstvo

(vec C-483/10)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Rozvoj železníc Spoločenstva - Smernica 2001/14/ES - Prideľovanie kapacity železničnej infraštruktúry - Spoplatňovanie - Poplatky - Nezávislosť riadenia)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: H. Støvlbæk a R. Vidal Puig, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: S. Centeno Huerta a B. Plaza Cruz, splnomocnené zástupkyne)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovaného: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, J. Očková a T. Müller, splnomocnení zástupcovia), Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a M. Perrot, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom - Porušenie článku 10 ods. 7 smernice Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc spoločenstva (Ú. v. ES L 237, s. 25; Mim. vyd. 07/001, s. 341) a článku 4 ods. 1, článku 11, článku 13 ods. 2, článku 14 ods. 1 a článku 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. ES L 75, s. 29; Mim. vyd. 07/005, s. 404) - Poplatky - Nezávislosť riadenia

Výrok rozsudku

Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na to, aby zabezpečilo súlad s článkom 4 ods. 1, článkom 11, článkom 13 ods. 2 a článkom 14 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/58/ES z 23. októbra 2007, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto ustanovení.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.

Česká republika a Francúzska republika znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 328, 4.12.2010.