Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 28 февруари 2013 г. — М/EMA

(Дело F-47/12)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 227, 28.7.2012 г., стр. 37.