Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 27 февруари 2013 г. — Kimman/Комисия

(Дело F-16/12)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 138, 12.5.2012 г., стр. 33.