Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 26 februari 2013 – Labiri / EESC

(Zaak F-124/10)1

(Openbare dienst – Bijstandsplicht – Artikel 12 bis van Statuut – Psychisch geweld – Administratief onderzoek)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Vassilliki Labiri (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité (vertegenwoordigers: M. Arsène en L. Camarena Januzec, gemachtigden, bijgestaan door M. Troncoso Ferrer en F.-M. Hislaire, advocaten)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de administratieve onderzoeksprocedure, ingeleid naar aanleiding van een door de verzoekende partij ingediende klacht wegens psychisch geweld, zonder gevolg af te sluiten

Dictum

Het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Economisch en Sociaal Comité wordt nietig verklaard.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Labiri.

____________

____________

1 PB C 63 van 26/02/11, blz. 34.