Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 lutego 2013 r. – Labiri przeciwko EKES

(Sprawa F-124/10)1

(Służba publiczna – Obowiązek wspomagania – Artykuł 12a regulaminu pracowniczego – Mobbing – Dochodzenie administracyjne)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vassilliki Labiri (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (przedstawiciele: M. Arsène i L. Camarena Januzec, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów M. Troncosa Ferrera i F.M. Hislaire’a)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o umorzeniu dochodzenia administracyjnego wszczętego wskutek skargi o mobbing złożonej przez stronę skarżącą.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji z dnia 18 stycznia 2010 r. sekretarza generalnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Vassilliki Labiri.