Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 maart 2013 – Mendes / Commissie

(Zaak F-125/11)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Niet-toelating tot beoordelingstoetsen – Verplichting van administratie om klachten met openheid van geest uit te leggen – Wijziging van kennisgeving van vacature na houden van toelatingstoetsen – Beginsel van gewettigd vertrouwen – Rechtszekerheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Isabel Mendes (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger: J. Currall, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10

Dictum

Het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10 van 7 april 2011 om verzoekster niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van 2 000 EUR aan verzoekster.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

____________

1 PB C 65 van 03/03/2012, blz. 21.