Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 marca 2013 r. – Brune przeciwko Komisji

(Sprawa F-94/11)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Stwierdzenie nieważności decyzji o nieumieszczeniu na liście rezerwy kadrowej – Wykonanie orzeczenia mającego powagę rzeczy osądzonej – Zasada legalności – Zarzut niezgodności z prawem decyzji o ponownym przeprowadzeniu konkursu)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Markus Brune (Bonn, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H. Mannes)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EPSO o ponownym przeprowadzeniu konkursu otwartego EPSO/AD/26/05 i zaproszeniu skarżącego do ponownego odbycia egzaminu ustnego oraz stwierdzenia nieważności decyzji o wykluczeniu go ze wspomnianego konkursu z uwagi na nieobecność na tym egzaminie.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.M. Brune pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.