Language of document : ECLI:EU:F:2011:151

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)


26. září 2011


Věc F‑31/06


Marco Pino

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Jmenování – Článek 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu – Vnitřní výběrové řízení pro přechod z jedné kategorie do druhé, uveřejněné před 1. květnem 2004 – Kandidát zapsaný na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 – Zařazení do platové třídy – Uplatnění koeficientu násobení nižšího než 1 – Ztráta bodů pro povýšení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M. Pino domáhá zrušení rozhodnutí, kterými je jmenován do vyšší kategorie, jelikož jej tato rozhodnutí zařazují do nižší platové třídy, než tomu mělo být podle ustanovení služebního řádu.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady. Rada jako vedlejší účastnice ponese vlastní náklady.

Shrnutí

1.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Jmenování do platové třídy podle funkční skupiny uvedené v oznámení o výběrovém řízení – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platové třídy

(Služební řád, článek 31; příloha XIII, čl. 5 odst. 2)

2.      Úředníci – Služební postup – Zavedení přechodných pravidel pro přechod ze staré do nové struktury služebního postupu úředníků – Pravidla pro zařazování do platové třídy

(Služební řád, příloha XIII, čl. 2 odst. 1 a čl. 5 odst. 2)

3.      Unijní právo – Zásady – Ochrana legitimního očekávání – Podmínky

4.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platové třídy

(Služební řád; nařízení Rady č. 723/2004)

5.      Úředníci – Žaloba – Právní zájem na zahájení řízení – Žalobní důvod vycházející z porušení podstatných formálních náležitostí – Vázaná pravomoc správy

(Služební řád, článek 91)

6.      Úředníci – Odměňování – Přechodná pravidla použitelná po vstupu nařízení č. 723/2004 v platnost – Určení platové třídy a koeficientu násobení

(Služební řád, článek 45a; příloha XIII, článek 2, čl. 5 odst. 2, články 7 a 8)

7.      Úředníci – Povýšení – Změna kategorie v důsledku vnitřního výběrového řízení – Právo na zachování bodů pro povýšení – Absence

(Služební řád, článek 45; příloha XIII, článek 5)

1.      Článek 31 odst. 1 služebního řádu stanoví, že úspěšní účastníci výběrového řízení jsou jmenováni do platové třídy funkční skupiny stanovené v oznámení o výběrovém řízení, jehož se zúčastnili.

Třebaže je z tohoto ustanovení nezbytné vyvodit, že úspěšní účastníci vnitřního výběrového řízení musí být jmenováni do platové třídy uvedené v oznámení o výběrovém řízení, na jehož základě byli přijati, nic to nemění na tom, že určení úrovně pracovních míst, která mají být obsazena, a podmínek jmenování úspěšných účastníků na tato pracovní místa, jež dotčený orgán provedl v rámci ustanovení starého služebního řádu při vypracování oznámení o výběrového řízení, nemohlo prodloužit své účinky po dni 1. května 2004, na který unijní zákonodárce stanovil vstup v platnost nové struktury služebního postupu úředníků.

Právo úspěšných účastníků výběrového řízení na zařazení do platové třídy uvedené v oznámení o výběrovém řízení, vyplývající z čl. 31 odst. 1 služebního řádu, může být uplatněno jen na neměnné právo, jelikož se legalita rozhodnutí posuzuje podle právních okolností platných v době, kdy bylo přijato, a toto ustanovení tak nemůže zakládat pro správu povinnost přijmout rozhodnutí, které by bylo v rozporu se služebním řádem, ve znění změn provedených zákonodárcem, a tudíž protiprávní.

V tomto kontextu vyznačujícím se tím, že byly od 1. května 2004 v rámci nové struktury služebního postupu zrušeny platové třídy uvedené v oznámeních o výběrovém řízení zveřejněných před tímto dnem, byl zákonodárce oprávněn přijmout čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu, aby vyřešil obtíže, které jsou s touto situací nezbytně spjaty, a rozhodnout o zařazení do platových tříd úspěšných účastníků vnitřních výběrových řízení pro přechod z jedné kategorie do druhé, kteří byli zařazeni na seznamy uchazečů vhodných k přijetí před 1. květnem 2006 a jmenováni úředníky v nové kategorii na základě těchto výběrových řízení po 1. květnu 2004.

Je pravda, že zařazení do platových tříd podle čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu neodpovídají platovým třídám uvedeným v oznámeních o vnitřních výběrových řízeních uveřejněných před 1. květnem 2004 a že se toto ustanovení odchyluje od pravidla obsaženého v článku 31 služebního řádu a převzatého z článku 31 starého služebního řádu. Článek 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu však představuje vzhledem ke svému cíli přechodné ustanovení zvláštní povahy, které se jako takové může ve vztahu k určité kategorii úředníků odchýlit od obecného pravidla stanoveného v článku 31 služebního řádu. Je totiž třeba připomenout, že omezení, která s sebou nese přechod od jednoho způsobu řízení na jiný, pokud jde o služební postup úředníků, mohou správě ukládat, aby se dočasně a v jistých mezích odchýlila od striktního uplatňování trvalých pravidel a zásad, které běžně platí pro dotčené situace.

(viz body 66 až 70)


Odkazy:

Soud prvního stupně: 11. července 2007, Centeno Mediavilla a další v. Komise, T‑58/05, body 100 a 109

Soud pro veřejnou službu: 30. září 2010, De Luca v. Komise, F‑20/06, bod 86 a citovaná judikatura, který je předmětem kasačního opravného prostředku projednávaného u Tribunálu Evropské unie, věc T‑563/10 P


2.      Článek 2 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu stanoví výhodnější rovnocennost mezi starými a novými platovými třídami ve srovnání se zařazením stanoveným v čl. 5 odst. 2 téže přílohy pro úředníky, kteří byli úspěšní ve výběrovém řízení pro přechod z jedné kategorie do druhé. Předmětem tohoto čl. 2 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu však bylo pouze ode dne 1. května 2004 přejmenovat platové třídy, do nichž byli zařazeni ti, kteří požívali postavení úředníků ke dni 30. dubna 2004, tak aby na ně mohla být použita nová struktura služebního postupu, která měla plně vstoupit v platnost dne 1. května 2006, a nelze mu přiznávat rozsah přesahující stanovení tohoto přechodného poměru. Účelem tohoto ustanovení tedy nebylo stanovit zařazení do platové třídy úředníka, k jehož jmenování do vyšší kategorie došlo až dne 27. dubna 2005, s ohledem na jeho postavení úspěšného uchazeče ve vnitřním výběrovém řízení pro přechod z jedné kategorie do druhé, jehož oznámení bylo zveřejněno před 1. květnem 2004 a jehož seznam vhodných kandidátů byl vypracován před 1. květnem 2006.

(viz bod 75)


Odkazy:

Soud prvního stupně: Centeno Mediavilla a další v. Komise, uvedený výše, body 112 až 115

3.      Právo domáhat se ochrany legitimního očekávání se vztahuje na každého jednotlivce, který se nachází v situaci, ze které vyplývá, že u něj unijní správa vyvolala podloženou naději tím, že mu poskytla konkrétní ujištění ve formě přesných, nepodmíněných a shodujících se informací z oprávněných a spolehlivých zdrojů.

Naproti tomu se nikdo nemůže dovolávat porušení této zásady v případě neexistence přesných ujištění, která mu měla poskytnout správa.

(viz body 80 a 81)


Odkazy:

Soud prvního stupně: 19. března 2003, Innova Privat-Akademie v. Komise, T‑273/01, bod 26 a citovaná judikatura; Centeno Mediavilla a další v. Komise, uvedený výše, bod 96


4.      Zásada rovného zacházení je porušena tehdy, když je s odlišnými situacemi zacházeno stejně nebo když je naopak se dvěma kategoriemi osob, jejichž skutková a právní situace nevykazuje zásadní rozdíly, zacházeno odlišně.

V tomto ohledu úspěšní uchazeči otevřeného výběrového řízení zapsaní na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2004, což je den vstupu v platnost nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců, avšak jmenovaní úředníky až po tomto dni, nemohou být považováni za patřící do téže kategorie osob jako jiní úspěšní uchazeči téhož výběrového řízení, kteří byli přijati před 1. květnem 2004.

Jelikož tedy byli úspěšní uchazeči vnitřního výběrového řízení pro přechod z jedné kategorie do druhé uveřejněného před 1. květnem 2004 zapsáni na seznam vhodných kandidátů po 1. květnu 2004, a mohli být tedy jmenováni do vyšší kategorie až po tomto dni, nepatří do stejné kategorie osob, jako úspěšní uchazeči jiných výběrových řízení pro přechod z jedné kategorie do druhé jmenovaní do vyšší kategorie před 1. květnem 2004.

(viz body 96, 98 a 99)


Odkazy:

Soud prvního stupně: 25. října 2005, De Bustamante Tello v. Rada, T‑368/03, bod 69 a citovaná judikatura; Centeno Mediavilla a další v. Komise, uvedený výše, bod 80

5.      Úředník nemá žádný legitimní zájem požadovat zrušení rozhodnutí z důvodu formálních nedostatků a zejména porušení povinnosti odůvodnění v případě, že správa nemá žádný prostor pro uvážení a je povinna jednat tak, jak učinila, jelikož zrušení napadeného rozhodnutí může vést jen k vydání rozhodnutí meritorně totožného se zrušeným rozhodnutím.

(viz bod 112)


Odkazy:

Soud prvního stupně: 23. dubna 2002, Campolargo v. Komise, T‑372/00, bod 62

6.      Článek 7 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu stanoví, že základní měsíční plat úředníků přijatých před 1. květnem 2004 nebude nijak změněn v důsledku změny označení platových tříd provedené k tomuto dni podle čl. 2 odst. 1 této přílohy. Výše uvedený čl. 7 odst. 2 za tímto účelem stanoví, že pro každého úředníka je k 1. květnu 2004 vypočítán koeficient násobení, který se rovná existujícímu poměru mezi základním měsíčním platem vypláceným každému úředníku před 1. květnem 2004 a použitelnou částkou podle čl. 2 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu. Odstavec 3 tohoto článku 2 stanoví, že platy týkající se nových prozatímních platových tříd jsou považovány za použitelné částky ve smyslu článku 7 přílohy XIII služebního řádu. Uvedený článek 7 se tedy snaží vyhnout tomu, aby skutečnost, že platové třídy byly přejmenovány, vedla k jakékoli změně základních měsíčních platů úředníků přijatých podle starého služebního řádu a zejména k jejich bezdůvodnému obohacení.

Článek 2 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu krom toho stanoví základní měsíční plat pro každou platovou třídu a každý platový stupeň nových prozatímních platových tříd. Podle tohoto ustanovení, vykládaného ve spojení s článkem 8 přílohy XIII služebního řádu, který upravuje nové označení prozatímních platových tříd v nových platových třídách dvou funkčních skupin vytvořených novým služebním řádem, jsou platy týkající se jednotlivých platových tříd a platových stupňů funkční skupiny AST rovné platovým třídám a platovým stupňům funkční skupiny AD, kterým odpovídají.

Článek 45a služebního řádu kromě toho stanoví systém, podle kterého se ode dne 1. května 2006 přechod z funkční skupiny AST (nahrazující bývalé kategorie B, C a D) do funkční skupiny AD (nahrazující bývalou kategorii A) již neprovádí vnitřním výběrovým řízením, ale prostřednictvím postupu zvaného certifikace, který je založen na úspěšné účasti ve vzdělávacím programu. V článku 45a odst. 3 služebního řádu je výslovně stanoveno, že jmenování na pracovní místo ve funkční skupině AD se neprojeví na platové třídě a platovém stupni, v nichž je úředník zařazen v době jmenování.

S ohledem na tato ustanovení se jeví, že si unijní zákonodárce přál, aby s sebou přechod do vyšší funkční skupiny nesl výkon funkcí administrátora a výhodnější perspektivu služebního postupu, avšak nikoliv okamžité zvýšení platu.

Nový služební řád tedy nestanoví pro úředníka žádnou změnu základního platu z důvodu svého vstupu v platnost ani z důvodu přechodu uvedeného úředníka do vyšší funkční skupiny.

I když zákonodárce tím, že přijal čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu, chtěl poskytnout zvýhodnění úředníkům, kteří po ukončení vnitřního výběrového řízení pro přechod z jedné kategorie do druhé prokázali svou schopnost zastávat pracovní místa vyšší kategorie, nepřál si, aby toto zvýhodnění přesáhlo zvýhodnění úředníků, kteří ode dne 1. května 2006 uspějí v postupu certifikace.

V souladu s článkem 7 přílohy XIII služebního řádu a s ohledem na neexistenci výslovných ustanovení v opačném smyslu v uvedené příloze tudíž musí být plat úředníků, kteří jsou jmenováni na základě čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu, vypočten podobně jako plat úředníků přijatých před 1. květnem 2004, s použitím koeficientu násobení.

(viz body 131 až 139)


Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 11. května 2011, Caminiti v. Komise, F‑71/09, bod 46

7.      Článek 5 přílohy XIII služebního řádu nezmiňuje pro případy přechodu z jedné kategorie do druhé body pro povýšení nashromážděné v bývalé kategorii. Předmětem tohoto článku je totiž zejména určit zařazení do platové třídy a platového stupně, pokud jsou úspěšní uchazeči vnitřních výběrových řízení pro přechod z jedné kategorie do druhé zapsaní na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 jmenováni podle nového služebního řádu do vyšší kategorie.

Jmenování do vyšší platové třídy v důsledku vnitřního výběrového řízení se mimoto považuje za povýšení, a uplatní se tedy pravidla služebního řádu týkající se povýšení ve vlastním slova smyslu.

Jestliže je tedy jmenování do vyšší platové třídy v důsledku vnitřního výběrového řízení považováno za povýšení, musí tomu tak tím spíše být v případě jmenování do vyšší kategorie v důsledku vnitřního výběrového řízení pro přechod z jedné kategorie do druhé: přechod do vyšší kategorie, který s sebou nese výkon jiných funkcí, je povýšením a uplatní se pravidla pro povýšení.

Zachování bodů shromážděných úředníkem jmenovaným do vyšší kategorie na základě čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu by usnadnilo jeho povýšení, hlavně na základě bodů získaných v jeho bývalé kategorii, což by bylo v rozporu s článkem 45 služebního řádu, podle kterého se porovnání zásluh úředníka pro jeho povýšení musí provádět ve srovnání s jeho kolegy téže platové třídy. Z tohoto článku služebního řádu skutečně vyplývá, že správa musí při srovnávání zásluh úředníků téže platové třídy, kteří by mohli být povýšeni, vzít v úvahu body pro povýšení, které posledně uvedení úředníci shromáždili v dotčené platové třídě. Body shromážděné úředníkem před jeho přechodem z jedné kategorie do druhé přitom odpovídají zásluhám prokázaným v zaměstnání nižší kategorie a při výkonu odlišného druhu funkcí. Tyto body tedy slouží k povýšení do následující platové třídy v nižší kategorii a nemohou sloužit k povýšení do následující platové třídy ve vyšší kategorii, ve které dotyčná osoba ještě neprokázala své zásluhy.

V takovém případě by zachování nashromážděných bodů mělo za následek, že by úředníkovi zařazenému podle čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu v důsledku přechodu z jedné kategorie do druhé bylo umožněno mít lepší vyhlídky na rychlé povýšení než jeho kolegové ze stejné platové třídy, kteří dospěli do vyšší kategorie na základě článku 45 služebního řádu, což by bylo v rozporu se zásadou rovného zacházení, podle které všichni úředníci téže platové třídy mají při stejných zásluhách stejné vyhlídky na povýšení do vyšší platové třídy.

(viz body 155 až 157, 159 a 160)


Odkazy:

Soudní dvůr: 13. prosince 1984, Vlachos v. Soudní dvůr, 20/83 a 21/83, body 22 až 24

Soud pro veřejnou službu: 28. června 2007, Da Silva v. Komise, F‑21/06, bod 75