Language of document : ECLI:EU:F:2011:151

PERSONALERETTENS DOM

(Første Afdeling)

26. september 2011

Sag F-31/06

Marco Pino

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – udnævnelse – artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten – intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden kategori offentliggjort før den 1. maj 2004 – ansøger opført på reservelisten før den 1. maj 2006 – indplacering i lønklasse – anvendelse af en multiplikationsfaktor på mindre end 1 – fortabelse af forfremmelsespoint«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, hvorunder Marco Pino principalt har nedlagt påstand om annullation af afgørelserne om at udnævne ham til en højere kategori, for så vidt som sagsøgeren med disse afgørelser indplaceres i en lavere lønklasse end den, som han burde have været indplaceret i i medfør af vedtægtens bestemmelser.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger. Rådet for Den Europæiske Union, der er interveneret i sagen, bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – udnævnelse i lønklassen for den ansættelsesgruppe, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøve – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 31; bilag XIII, art. 5, stk. 2)

2.      Tjenestemænd – karriere – indførelse af overgangsbestemmelser, som ledsager overgangen fra det tidligere til det nye karrieresystem for tjenestemænd – bestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 2, stk. 1, og art. 5, stk. 2)

3.      EU-ret – principper – beskyttelse af den berettigede forventning – betingelser

4.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten; Rådets forordning nr. 723/2004)

5.      Tjenestemænd – søgsmål – retlig interesse – anbringende om tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter – administrationens bundne kompetence

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91)

6.      Tjenestemænd – løn – overgangsregler, der finder anvendelse efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 723/2004 – fastsættelse af lønklasse og multiplikationsfaktor

(Tjenestemandsvedtægten, art. 45a; bilag XIII, art. 2, art. 5, stk. 2, art. 7 og 8)

7.      Tjenestemænd – forfremmelse – ændring af kategori efter en intern udvælgelsesprøve – ret til bevarelse af forfremmelsespoint – foreligger ikke

(Tjenestemandsvedtægten, art. 45; bilag XIII, art. 5)

1.      Tjenestemandsvedtægtens artikel 31, stk. 1, bestemmer, at de beståede ansøgere efter en udvælgelsesprøve udnævnes i lønklassen for den ansættelsesgruppe, der er anført i meddelelsen om den udvælgelsesprøve, de har bestået.

Selv om det nødvendigvis fremgår af denne bestemmelse, at beståede ansøgere efter interne udvælgelsesprøver skal udnævnes i den lønklasse, der er anført i meddelelsen om den udvælgelsesprøve, efter hvilken de blev ansat, må det konstateres, at fastsættelsen af de ledige stillingers niveau og af betingelserne for udnævnelsen af de beståede ansøgere til disse stillinger, som den pågældende institution havde foretaget på grundlag af den tidligere vedtægts bestemmelser ved dens udformning af meddelelserne om udvælgelsesprøver, ikke har kunnet forlænge sine virkninger efter den 1. maj 2004, hvilken dato EU-lovgiver har lagt til grund for ikrafttrædelsen af den nye karrierestruktur for tjenestemænd.

Det krav, som en ansøger, der har bestået en udvælgelsesprøve, kan udlede af vedtægtens artikel 31, stk. 1, om at blive indplaceret i den lønklasse, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøve, kan kun finde anvendelse i medfør af bestående ret, eftersom en afgørelses lovlighed skal bedømmes på grundlag af de retlige omstændigheder, der forelå på det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet, og denne bestemmelse kan således ikke forpligte administrationen til at træffe en afgørelse, der strider imod vedtægten som ændret af EU-lovgiver, og som derfor er retsstridig.

I denne sammenhæng, der kendetegnes ved, at de lønklasser, som er anført i de meddelelser om udvælgelsesprøve, der er offentliggjort før den 1. maj 2004, er blevet ophævet inden for rammerne af den nye karrierestruktur med virkning fra denne dato, har lovgiver kunnet vedtage artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten for at løse de vanskeligheder, der er forbundet med denne situation, og fastsætte indplaceringen i lønklasser af de ansøgere, der har bestået en intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden kategori, og som er opført på reservelister før den 1. maj 2006 og udnævnt i den nye kategori på grundlag af disse udvælgelsesprøver efter den 1. maj 2004.

Det er korrekt, at den indplacering i lønklasser, som er fastsat i artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, ikke svarer til de lønklasser, der er anført i meddelelserne om interne udvælgelsesprøver offentliggjort før den 1. maj 2004, og at denne bestemmelse fraviger den regel, der fremgår af vedtægtens artikel 31, og som er en gengivelse af den tidligere vedtægts artikel 31. Artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten udgør imidlertid, når der henses til bestemmelsens formål, en særlig overgangsbestemmelse, der som sådan i forhold til en bestemt kategori af tjenestemænd kan udgøre en undtagelse fra den almindelige bestemmelse i vedtægtens artikel 31. Det bemærkes nemlig, at de krav, der følger med overgangen fra en forvaltningsmåde til en anden for så vidt angår tjenestemænds karriere, kan pålægge administrationen midlertidigt og inden for visse grænser at forkaste den strenge anvendelse af regler og principper af vedvarende værdi, som sædvanligvis finder anvendelse på de pågældende situationer.

(jf. præmis 66-70)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 11. juli 2007, sag T-58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 100 og 109

Personaleretten: 30. september 2010, sag F-20/06, De Luca mod Kommissionen, præmis 86 og den deri nævnte retspraksis, der verserer som appelsag for Den Europæiske Unions Ret under sagsnummer T-563/10 P

2.      Artikel 2, stk. 1, i bilag XIII til tjenestemandsvedtægten fastlægger en mere fordelagtig ækvivalens mellem de tidligere og de nye lønklasser i forhold til den indplacering, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i samme bilag for tjenestemænd, der har bestået en udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden kategori. Denne artikel 2, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten har imidlertid udelukkende haft til formål med virkning fra den 1. maj 2004 at omdøbe de lønklasser, som var gældende for dem, som var tjenestemænd pr. 30. april 2004, med det formål at gøre den nye karrierestruktur, som fuldt ud trådte i kraft den 1. maj 2006, anvendelige på dem, og kan ikke tillægges en rækkevidde, der går ud over fastlæggelsen af denne overgangsforbindelse. Denne bestemmelse kunne derfor ikke anvendes med henblik på at fastsætte indplaceringen i lønklasse af en tjenestemand, hvis udnævnelse i en højere kategori først fandt sted den 27. april 2005, henset til hans egenskab af bestået ansøger efter en intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden kategori, med hensyn til hvilken meddelelsen var blevet offentliggjort før den 1. maj 2004, og listen over egnede ansøgere var blevet udfærdiget før den 1. maj 2006.

(jf. præmis 75)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 112-115

3.      Retten til at påberåbe sig princippet om beskyttelse af den berettigede forventning omfatter enhver borger, hos hvem Unionens administration har givet anledning til begrundede forhåbninger ved at afgive præcise løfter i form af præcise, ubetingede og samstemmende oplysninger, der stammer fra pålidelige og troværdige kilder.

Derimod kan ingen påberåbe sig en tilsidesættelse af dette princip, når der ikke foreligger præcise løfter, som er afgivet til vedkommende af administrationen.

(jf. præmis 80 og 81)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 19. marts 2003, sag T-273/01, Innova Privat-Akademie mod Kommissionen, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis; Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 96


4.      Der foreligger en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet, når forskellige situationer behandles ens, eller, omvendt, når to persongrupper, hvis faktiske og retlige situation ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, behandles forskelligt.

I denne forbindelse kan beståede ansøgere fra en almindelig udvælgelsesprøve, der blev opført på listen over egnede ansøgere før den 1. maj 2004, som er datoen for ikrafttrædelsen af forordning nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, men først udnævnt til tjenestemænd efter denne dato, ikke anses for at henhøre under den samme persongruppe som andre beståede ansøgere fra samme udvælgelsesprøve, der blev ansat før den 1. maj 2004.

Følgelig henhører beståede ansøgere fra interne udvælgelsesprøver med henblik på overgang til en anden kategori offentliggjort før den 1. maj 2004, som er blevet opført på en reserveliste efter den 1. maj 2004 og følgelig først kan udnævnes i den højere kategori efter denne dato, ikke under den samme persongruppe som beståede ansøgere fra andre udvælgelsesprøver med henblik på overgang til en anden kategori, som blev udnævnt i en højere kategori før den 1. maj 2004.

(jf. præmis 96, 98 og 99)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 25. oktober 2005, sag T-368/03, De Bustamante Tello mod Rådet, præmis 69 og den deri nævnte retspraksis; Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 80

5.       En tjenestemand har ikke nogen retlig interesse i at kræve annullation, på grund af formmangler, og bl.a. på grund af tilsidesættelse af begrundelsespligten, af en afgørelse i et tilfælde, hvor administrationen ikke råder over en skønsbeføjelse og har pligt til at handle, som den har gjort, idet en annullation af den anfægtede afgørelse kun kan give anledning til, at der træffes en afgørelse, som indholdsmæssigt er identisk med den annullerede afgørelse.

(jf. præmis 112)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 23. april 2002, sag T-372/00, Campolargo mod Kommissionen, præmis 62

6.      Artikel 7, stk. 1, i bilag XIII til tjenestemandsvedtægten bestemmer, at den månedlige grundløn for tjenestemænd, der er ansat inden den 1. maj 2004, ikke påvirkes af, at lønklasserne omdøbes fra denne dato i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i dette bilag. I denne forbindelse bestemmes i førnævnte artikel 7, stk. 2, at der for hver tjenestemand den 1. maj 2004 beregnes en multiplikationsfaktor, der er lig med forholdet mellem den månedlige grundløn, som hver af disse tjenestemænd fik udbetalt inden 1. maj 2004, og det pågældende beløb, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten. I artikel 2, stk. 3, bestemmes, at vederlagene for de nye midlertidige lønklasser betragtes som de gældende beløb i den i artikel 7 i bilag XIII til vedtægten omhandlede betydning. Nævnte artikel 7 tilsigter således at undgå, at omdøbningen af lønklasserne medfører en ændring af den månedlige grundløn for de tjenestemænd, der er ansat i henhold til den tidligere vedtægt, og, navnlig, en ugrundet berigelse af disse.

I øvrigt fastsætter artikel 2, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten den månedlige grundløn for hver lønklasse og hvert løntrin i de nye midlertidige lønklasser. Ifølge denne bestemmelse, sammenholdt med artikel 8 i bilag XIII til vedtægten, som regulerer den nye benævnelse af de midlertidige lønklasser som nye lønklasser for de to ansættelsesgrupper, der blev dannet ved den nye vedtægt, er vederlagene for de forskellige lønklasser og løntrin i ansættelsesgruppe AST de samme som vederlagene i ansættelsesgruppe AD, hvortil de svarer.

Desuden fastsætter vedtægtens artikel 45a et system, hvorefter overgangen fra ansættelsesgruppe AST (som erstatter de tidligere kategorier B, C og D) til ansættelsesgruppe AD (som erstatter den tidligere kategori A) fra den 1. maj 2006 ikke længere foregår ved intern udvælgelsesprøve, men ved en såkaldt certificeringsprocedure, som er baseret på deltagelse, med gunstigt resultat, i et uddannelsesprogram. I vedtægtens artikel 45, stk. 3, fastsættes udtrykkeligt, at udnævnelse til en stilling i ansættelsesgruppe AD ikke får indflydelse på den lønklasse og det løntrin, hvor tjenestemanden befinder sig på udnævnelsestidspunktet.

Henset til disse bestemmelser fremgår det, at EU-lovgiver har ønsket, at overgangen til en højere ansættelsesgruppe medfører udøvelse af opgaver som administrator og et mere fordelagtigt karriereperspektiv, men ikke en øjeblikkelig lønstigning.

Følgelig fastsætter den nye vedtægt ikke nogen ændring i grundlønnen for tjenestemanden hverken som følge af dens ikrafttræden eller som følge af nævnte tjenestemands overgang til en højere ansættelsesgruppe.

Selv om EU-lovgiver med vedtagelsen af artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten har ønsket at tildele tjenestemænd, som efter en intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden kategori har bevist deres evne til at bestride stillinger i en højere kategori, en fordel, har EU-lovgiver imidlertid ikke ønsket, at denne fordel overstiger fordelen for de tjenestemænd, som, fra den 1. maj 2006, med gunstigt resultat har fulgt en certificeringsprocedure.

Følgelig gælder, at lønnen for de tjenestemænd, som udnævnes i henhold til artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, i lighed med lønnen for de tjenestemænd, som er ansat før den 1. maj 2004, skal beregnes ved anvendelsen af en multiplikationsfaktor i overensstemmelse med artikel 7 i bilag XIII til vedtægten og i mangel af udtrykkelige bestemmelser om det modsatte i nævnte bilag.

(jf. præmis 131-139)

Henvisning til:

Personaleretten: 11. maj 2011, sag F-71/09, Caminiti mod Kommissionen, præmis 46

7.      Artikel 5 i bilag XIII til tjenestemandsvedtægten nævner ikke ved tilfælde af overgang fra kategori forfremmelsespoint optjent i den tidligere kategori. Denne artikel har nemlig navnlig til formål at fastsætte indplacering i lønklasse og på løntrin, når beståede ansøgere fra interne udvælgelsesprøver med henblik på overgang til en anden kategori, som er opført på en liste over egnede ansøgere før den 1. maj 2006, udnævnes til en højere kategori i henhold til den nye vedtægt.

I øvrigt sidestilles udnævnelse til en højere lønklasse efter en intern udvælgelsesprøve med en forfremmelse, og følgelig finder vedtægtsbestemmelserne vedrørende forfremmelse i egentlig forstand anvendelse.

For så vidt som udnævnelse til en højere lønklasse efter en intern udvælgelsesprøve sidestilles med en forfremmelse, må dette så meget desto mere gælde for en udnævnelse til en højere lønklasse efter en intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden kategori: Overgang til en højere kategori, som medfører udøvelse af anderledes opgaver, udgør en forfremmelse, og reglerne om forfremmelse finder anvendelse.

Et manglende bortfald af point optjent af en tjenestemand, der udnævnes til en højere kategori i henhold til artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, ville medføre, at det blev lettere at forfremme sidstnævnte, primært på grundlag af point erhvervet i hans tidligere lønklasse, hvilket ville være i strid med vedtægtens artikel 45, hvorefter sammenligningen af en tjenestemands fortjenester med henblik på hans forfremmelse skal ske i forhold til hans kolleger i samme lønklasse. Det fremgår rent faktisk af denne artikel i vedtægten, at administrationen ved sammenligningen af fortjenesterne hos de forfremmelsesværdige tjenestemænd i samme lønklasse skal tage hensyn til de forfremmelsespoint, som disse har optjent i den pågældende lønklasse. De point, som en tjenestemand har optjent før hans overgang til en ny kategori, svarer imidlertid til de fortjenester, der er godtgjort i en stilling i en lavere kategori og ved udøvelsen af en anden slags opgaver. Disse point tjente derfor til en forfremmelse til den efterfølgende lønklasse i en lavere kategori og vil ikke kunne tjene til en forfremmelse til den efterfølgende lønklasse i den højere kategori, hvori den pågældende endnu ikke har bevist sine fortjenester.

I et sådant tilfælde ville en bevarelse af de optjente point have den konsekvens, at det blev muligt for tjenestemanden indplaceret i medfør af artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten efter en overgang til en anden kategori at få større mulighed for en hurtig forfremmelse end hans kolleger i samme lønklasse, der har fået adgang til den højere kategori i henhold til vedtægtens artikel 45, hvilket ville være i strid med ligebehandlingsprincippet, som indebærer, at alle tjenestemænd i samme lønklasse med samme fortjenester har samme muligheder for at blive forfremmet til en højere lønklasse.

(jf. præmis 155-157, 159 og 160)

Henvisning til:

Domstolen: 13. december 1984, forenede sager 20/83 og 21/83, Vlachos mod Domstolen, præmis 22-24

Personaleretten: 28. juni 2007, sag F-21/06, Da Silva mod Kommissionen, præmis 75