Language of document : ECLI:EU:F:2011:151

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 26 d.

Byla F‑31/06

Marco Pino

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Paskyrimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis – Vidaus konkursas dėl perkėlimo į aukštesnę kategoriją, paskelbtas iki 2004 m. gegužės 1 d. – Kandidatas, įrašytas į rezervo sąrašą iki 2006 m. gegužės 1 d. – Priskyrimas prie lygio – Mažesnio už 1 daugiklio taikymas – Paaukštinimo balų netekimas“

Dalykas:      Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Pino prašo panaikinti sprendimus paskirti jį į aukštesnę kategoriją, nes šiais sprendimais jis buvo priskirtas prie žemesnio lygio nei tas, prie kurio turėjo būti priskirtas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Šalys padengia savo bylinėjimosi išlaidas. Taryba, įstojusi į bylą šalis, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį – Paskyrimas į pareigų grupės lygį, nurodytą pranešime apie konkursą – Naujos karjeros sistemos įtvirtinimas Reglamentu Nr. 723/2004 – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnis; XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Karjera – Pereinamojo laikotarpio taisyklių, taikomų pereiti nuo ankstesnės prie naujos pareigūnų karjeros sistemos, įtvirtinimas – Priskyrimo prie lygio taisyklės

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 2 dalis)

3.      Sąjungos teisė – Principai – Teisėtų lūkesčių apsauga – Sąlygos

4.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį – Naujos karjeros sistemos įtvirtinimas Reglamentu Nr. 723/2004 – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatai; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

5.      Pareigūnai – Ieškinys – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Pagrindas, susijęs su esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimu – Ribota administracijos kompetencija

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

6.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Pereinamojo laikotarpio taisyklės, taikytinos po Reglamento Nr. 723/2004 įsigaliojimo – Lygio ir daugiklio nustatymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnis; XIII priedo 2 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis, 7 ir 8 straipsniai)

7.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Kategorijos pakeitimas po vidaus konkurso – Teisė išsaugoti paaukštinimo balus – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis; XIII priedo 5 straipsnis)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad konkurso laimėtojai paskiriami į pareigų grupės lygį, nurodytą pranešime apie jų laimėtą konkursą.

Nors iš šios nuostatos neišvengiamai išplaukia, kad vidaus konkursų laimėtojai turi būti paskirti į pranešime apie konkursą, po kurio jie buvo įdarbinti, nurodytą lygį, vis dėlto reikia pripažinti, jog laisvų pareigų lygis ir konkurso laimėtojų skyrimo į šias pareigas sąlygos, kurias atitinkama institucija nustatė pagal ankstesnius Pareigūnų tarnybos nuostatus rengdama pranešimus apie konkursus, nebegalėjo turėti poveikio po 2004 m. gegužės 1 d., t. y. datos, kurią Sąjungos teisės aktų leidėjas pasirinko naujai pareigūnų karjeros sistemai įsigalioti.

Todėl konkurso laimėtojų teisė pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalį į tai, kad jiems bus suteiktas pranešime apie konkursą nurodytas lygis, gali būti taikoma tik jei teisinis reglamentavimas nesikeičia, nes sprendimo teisėtumas vertinamas pagal jo priėmimo momentu galiojusias teisines nuostatas, todėl ši nuostata negali nustatyti pareigos administracijai priimti su teisės aktų leidėjo pakeistais Pareigūnų tarnybos nuostatais nesuderinamą ir dėl to neteisėtą sprendimą.

Šiomis aplinkybėmis, kai pagal naują karjeros sistemą nuo 2004 m. gegužės 1 d. buvo panaikinti pranešimuose apie konkursus, kurie buvo paskelbti prieš šią datą, nurodyti lygiai, teisės aktų leidėjas galėjo priimti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalį, kad būtų išspręsti su šia situacija susiję sunkumai ir nustatytas vidaus konkursų laimėtojų, į rezervo sąrašus įrašytų pieš 2006 m. gegužės 1 d. ir remiantis šiais konkursais paskirtų į naują kategoriją po 2004 m. gegužės 1 d., priskyrimą prie lygio.

Iš tiesų priskyrimas prie lygio pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalį neatitinka prieš 2004 m. gegužės 1 d. paskelbtuose pranešimuose apie vidaus konkursus nurodytų lygių ir šia nuostata nukrypstama nuo Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio normos, kurioje pakartojamas ankstesnių Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnis. Tačiau Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis, atsižvelgiant į jos dalyką, yra speciali pereinamojo laikotarpio nuostata, todėl apibrėžtos pareigūnų kategorijos atžvilgiu gali nukrypti nuo Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnyje nustatytos bendro pobūdžio taisyklės. Reikia priminti, kad dėl sunkumų, susijusių su perėjimu nuo vieno valdymo būdo prie kito, pareigūnų karjeros atžvilgiu administracijai gali tekti laikinai ir laikantis tam tikrų apribojimų nukrypti nuo griežto pastovių taisyklių ir principų, kurie paprastai taikomi nagrinėjamoms situacijoms, taikymo.

(žr. 66–70 punktus)


Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją, T‑58/05, 100 ir 109 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo De Luca prieš Komisiją, F‑20/06, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme, byla T‑563//10 P, 86 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytas palankesnis ankstesnių ir naujų lygių santykis, nei nustatytasis to paties priedo 5 straipsnio 2 dalyje pareigūnams, laimėjusiems konkursą dėl perkėlimo į kitą kategoriją. Tačiau šio Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 1 dalies tikslas yra tik 2004 m. gegužės 1 d pervadinti lygius asmenų, turinčių pareigūno statusą 2004 m. balandžio 30 d., kad jiems būtų galima taikyti naują karjeros sistemą, kuri visa turėjo įsigalioti 2006 m. gegužės 1 dieną, ir negalima pripažinti, kad šioje dalyje numatyta daugiau nei šis tarpinis ryšys. Taigi ši nuostata neturėjo būti taikoma priskiriant prie lygio pareigūną, kuris į aukštesnę kategoriją buvo paskirtas tik 2005 m. balandžio 27 d., atsižvelgiant į tai, kad jis laimėjo vidaus konkursą dėl perkėlimo į kitą kategoriją, apie kurį buvo pranešta iki 2004 m. gegužės 1 d. ir kurio tinkamų kandidatų sąrašas buvo parengtas iki 2006 m. gegužės 1 dienos.

(žr. 75 punktą)


Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją 112–115 punktai.

3.      Teisė remtis teisėtų lūkesčių apsauga užtikrinama kiekvienam asmeniui, esančiam tokioje situacijoje, kai matyti, jog Sąjungos administracija tikslios, besąlyginės ir nuoseklios informacijos iš leistinų ir patikimų šaltinių forma suteikė jam konkrečias garantijas ir pagrįstų vilčių.

Atvirkščiai, niekas negali remtis šio principo pažeidimu, jei administracija jam nesuteikė konkrečių garantijų.

(žr. 80 ir 81 punktus)


Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. kovo 19 d. Sprendimo Innova Privat-Akademie prieš Komisiją, T‑273/01, 26 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; minėto Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją 96 punktas.


4.      Vienodo požiūrio principas pažeidžiamas, kai skirtingos situacijos vertinamos vienodai, arba atvirkščiai, kai dvi asmenų, kurių teisinė ir faktinė padėtys iš esmės nesiskiria, kategorijos vertinamos skirtingai.

Šiuo atžvilgiu atviro konkurso laimėtojai, įrašyti į tinkamų kandidatų sąrašą iki 2004 m. gegužės 1 d., t. y. iki Reglamento Nr. 723/2004, kuriuo iš dalies keičiami Pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, įsigaliojimo, bet paskirti pareigūnais tik po šios datos, negali būti priskiriami prie tos pačios asmenų kategorijos kaip kiti to paties konkurso laimėtojai, įdarbinti iki 2004 m. gegužės 1 dienos.

Todėl vidaus konkursų dėl perkėlimo į kitą kategoriją, paskelbtų iki 2004 m. gegužės 1 d., laimėtojai, į rezervo sąrašą įrašyti po 2004 m. gegužės 1 d., todėl į aukštesnę kategoriją galintys būti paskirti tik po šios datos, nepriklauso tai pačiai asmenų kategorijai kaip kitų konkursų dėl perkėlimo į kitą kategoriją laimėtojai, į aukštesnę kategoriją paskirti iki 2004 m. gegužės 1 dienos.

(žr. 96, 98 ir 99 punktus)


Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo De Bustamante Tello prieš Tarybą, T‑368/03, 69 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; minėto Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją 80 punktas.

5.      Pareigūnas neturi teisėto suinteresuotumo prašyti panaikinti sprendimą dėl formos pažeidimo ir konkrečiai pareigos motyvuoti pažeidimo, jeigu administracija neturi jokios diskrecijos ir privalo elgtis taip, kaip ir elgėsi, nes panaikinus ginčijamą sprendimą daugiausia galėtų būti priimtas sprendimas, iš esmės tapatus panaikintam sprendimui.

(žr. 112 punktą)


Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. balandžio 23 d. Sprendimo Campolargo prieš Komisiją, T‑372/00, 62 punktas.

6.      Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad iki 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintų pareigūnų baziniai mėnesiniai darbo užmokesčiai nesikeičia dėl to, kad šią datą keitėsi lygių pavadinimai, kaip nustatyta šio priedo 2 straipsnio 1 dalyje. Šiuo atžvilgiu minėto 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvienam pareigūnui 2004 m. gegužės 1 d. apskaičiuojamas daugiklis, lygus bazinio mėnesinio darbo užmokesčio, mokėto kiekvienam iš šių pareigūnų iki 2004 m. gegužės 1 d., ir taikomos sumos, apibrėžtos Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 2 dalyje, santykiui. Šio 2 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad su naujais pereinamaisiais lygiais susiję darbo užmokesčiai yra laikomi taikomomis sumomis, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnyje. Taigi minėtu 7 straipsniu siekiama, kad dėl lygių pervadinimo nesikeistų pagal ankstesnius Pareigūnų tarnybos nuostatus įdarbintų pareigūnų baziniai mėnesiniai darbo užmokesčiai ir ypač kad jie nepagrįstai nepraturtėtų.

Be kita ko, Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 2 dalimi nustatomi baziniai mėnesiniai kiekvieno naujo pereinamojo lygio ir pakopos darbo užmokesčiai. Pagal šią nuostatą, aiškinamą kartu su Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 8 straipsniu, kuriuo reglamentuojamas pereinamųjų lygių pervadinimas naujais abiejų pareigų grupių, sukurtų naujais Pareigūnų tarnybos nuostatais, lygiais, skirtingiems AST pareigų grupės lygiams ir pakopoms priskirti atlyginimai yra lygūs atitinkamiems AD pareigų grupei priskiriamiems atlyginimams.

Be to, Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnyje numatyta sistema, pagal kurią nuo 2006 m. gegužės 1 d. iš AST pareigų grupės (kuria keičiamos ankstesnės B, C ir D kategorijos) į AD pareigų grupę (kuria keičiama ankstesnė A kategorija) pereinama remiantis ne vidiniu konkursu, o vadinamąja atestacijos procedūra, kuri grindžiama sėkmingu mokymo programos baigimu. Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnio 3 dalyje aiškiai numatyta, kad paskiriant į AD pareigų grupės postą, paskyrimo momentu esamas pareigūno lygis ir pakopa nesikeičia.

Atsižvelgiant į šias nuostatas galima daryti išvadą, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas norėjo, kad perėjimas į aukštesnę pareigų grupę būtų susijęs su administratoriaus funkcijų vykdymu ir palankesnės karjeros perspektyvomis, o ne su iškart didesniu atlyginimu.

Todėl naujuose Pareigūnų tarnybos nuostatuose nenumatyta, kad dėl šių nuostatų įsigaliojimo arba dėl pareigūno perėjimo į aukštesnę pareigų grupę keičiasi minėto pareigūno bazinis darbo užmokestis.

Nors priimdamas Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalį teisės aktų leidėjas norėjo suteikti naudos pareigūnams, kurie po vidaus konkurso dėl perkėlimo į kitą kategoriją įrodė galintys užimti aukštesnės kategorijos pareigas, jis nenorėjo, kad ši nauda viršytų naudą, kurią gauna pareigūnai, išlaikę atestavimo procedūrą po 2006 m. gegužės 1 dienos.

Todėl, remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsniu ir minėtame priede nesant aiškių priešingų nuostatų, pareigūnų, paskirtų pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalį, atlyginimas turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į pareigūnų, įdarbintų iki 2004 m. gegužės 1 d., atlyginimą ir taikant daugiklį.

(žr. 131–139 punktus)


Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. gegužės 11 d. Nutarties Caminiti prieš Komisiją, F‑71/09, 46 punktas.

7.      Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnyje nekalbama apie ankstesnėje kategorijoje sukauptus paaukštinimo balus perkėlimo į kitą kategoriją atveju. Iš tikrųjų šio straipsnio tikslas yra nustatyti priskyrimą prie lygio ir pakopos, kai vidaus konkurso dėl perkėlimo į kitą kategoriją laimėtojai, į tinkamų kandidatų sąrašą įrašyti iki 2006 m. gegužės 1 d., į aukštesnę kategoriją paskiriami pagal naujuosius Pareigūnų tarnybos nuostatus.

Be kita ko, paskyrimas į aukštesnį lygį po vidaus konkurso prilyginamas paaukštinimui, todėl turėtų būti taikomos su paaukštinimu susijusios Pareigūnų tarnybos nuostatų normos.

Todėl, kadangi paskyrimas į aukštesnį lygį po vidaus konkurso prilyginamas paaukštinimui, taip turėtų būti ir paskyrimo į aukštesnę kategoriją po vidaus konkurso dėl perkėlimo į aukštesnę kategoriją atveju: perkėlimas į aukštesnę kategoriją, dėl kurio pradedamos vykdyti kitokios funkcijos, yra paaukštinimas, todėl turi būti taikomos su paaukštinimu susijusios taisyklės.

Nepanaikinus pareigūno, paskirto į aukštesnę kategoriją pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalį, sukauptų balų, būtų paprasčiau jį paaukštinti, iš principo remiantis jo ankstesnėje kategorijoje surinktais balais, o tai nesuderinama su Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsniu, pagal kurį pareigūnų, kurių pareigos gali būti paaukštintos, nuopelnai turi būti lyginami su to paties lygio jo kolegų nuopelnais. Iš šio Pareigūnų tarnybos nuostatų straipsnio matyti, kad administracija, lygindama to paties lygio pareigūnų, kurių pareigos gali būti paaukštintos, nuopelnus, turi atsižvelgti į paaukštinimo balus, kuriuos jie sukaupė atitinkamame lygyje. Tačiau balai, kuriuos pareigūnas sukaupė iki perėjimo į kitą kategoriją, atitinka nuopelnus, kurie buvo įrodyti užimant žemesnės kategorijos pareigas ir vykdant kitokio pobūdžio funkcijas. Taigi į šiuos balus gali būti atsižvelgiama perkeliant į kitą žemesnės kategorijos lygį, bet ne perkeliant į kitą aukštesnės kategorijos lygį, nes šioje kategorijoje suinteresuoto asmens nuopelnai dar nebuvo įrodyti.

Tokiu atveju išsaugodamas sukauptus balus pareigūnas, priskirtas prie lygio pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalį, po perėjimo į kitą kategoriją turėtų galimybę būti greičiau paaukštintas nei to paties lygio jo kolegos, kurie aukštesnę kategoriją gavo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 45 straipsnį, o tai prieštarauja vienodo požiūrio principui, kuriuo reikalaujama, kad visi to paties lygio pareigūnai, kurių nuopelnai vienodi, turėtų vienodas perkėlimo į aukštesnį lygį galimybes.

(žr. 155–157, 159 ir 160 punktus)


Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1984 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Vlachos prieš Teisingumo Teismą, 20/83 ir 21/83, 22–24 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. birželio 28 d. Sprendimo Da Silva prieš Komisiją, F‑21/06, 75 punktas.