Language of document : ECLI:EU:F:2011:151

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera întâi)


26 septembrie 2011


Cauza F‑31/06


Marco Pino

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Numire – Articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut – Concurs intern de trecere la o altă categorie publicat anterior datei de 1 mai 2004 – Candidat înscris pe lista de rezervă anterior datei de 1 mai 2006 – Încadrare în grad – Aplicarea unui factor multiplicator subunitar – Pierderea unor puncte de promovare”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Pino solicită în principal anularea deciziilor prin care este numit în categoria superioară, în măsura în care aceste decizii îl încadrează într‑un grad inferior celui pe care ar fi trebuit să îl aibă în temeiul dispozițiilor statutului

Decizia:      Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată. Consiliul, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii


1.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Numire în gradul din grupa de funcții indicată în anunțul de concurs – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 31; anexa XIII, art. 5 alin. (2)]

2.      Funcționari – Carieră – Instituirea normelor tranzitorii care însoțesc trecerea de la vechiul sistem de cariere ale funcționarilor la cel nou – Norme de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, anexa XIII, art. 2 alin. (1) și art. 5 alin. (2)]

3.      Dreptul Uniunii – Principii – Protecția încrederii legitime – Condiții

4.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

(Statutul funcționarilor; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului)

5.      Funcționari – Acțiune – Interesul de a exercita acțiunea – Motiv dedus din încălcarea unor norme fundamentale de procedură – Competență nediscreționară a administrației

(Statutul funcționarilor, art. 91)

6.      Funcționari – Remunerație – Norme tranzitorii aplicabile ulterior intrării în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 – Determinarea gradului și a factorului multiplicator

[Statutul funcționarilor, art. 45a; anexa XIII, art. 2 și art. 5 alin. (2) (7) și (8)]

7.      Funcționari – Promovare – Schimbarea categoriei în urma unui concurs intern – Drept la păstrarea punctelor de promovare – Inexistență

(Statutul funcționarilor, art. 45; anexa XIII, art. 5)

1.      Articolul 31 alineatul (1) din Statutul funcționarilor prevede că candidații astfel selectați sunt numiți în gradul din grupa de funcții indicată în anunțul concursului.

Deși se deduce în mod necesar din această dispoziție că acei candidați care au reușit la concursurile interne trebuie numiți în gradul indicat în anunțul concursului în urma căruia au fost recrutați, totuși, determinarea nivelului posturilor care trebuie ocupate și a condițiilor de numire a candidaților care au reușit la concursuri pentru aceste posturi, determinare pe care instituția vizată a realizat‑o în temeiul dispozițiilor vechiului statut atunci când a redactat anunțurile de concurs, nu și‑a putut prelungi efectele după data de 1 mai 2004, reținută de legiuitorul Uniunii pentru intrarea în vigoare a noii structuri a carierei funcționarilor.

Dreptul candidatului care a reușit la un concurs, întemeiat pe articolul 31 alineatul (1) din statut, de a i se atribui gradul indicat în anunțul de concurs nu se poate aplica decât în raport cu o reglementare care nu a suferit modificări, întrucât legalitatea unei decizii se apreciază în funcție de elementele de drept în vigoare în momentul adoptării ei, această dispoziție neputând, în consecință, să oblige administrația să ia o decizie neconformă cu statutul astfel cum a fost modificat de legiuitor și, prin urmare, nelegală.

În acest context, caracterizat prin eliminarea, începând de la 1 mai 2004, în cadrul noii structuri a carierelor, a gradelor indicate în anunțurile de concurs care au fost publicate anterior acestei date, legiuitorul a adoptat articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut pentru a soluționa dificultățile inerente acestei situații și pentru a determina încadrarea în grad a candidaților care au reușit la concursurile interne de trecere la o altă categorie, înscriși pe liste de rezervă anterior datei de 1 mai 2006 și numiți în noua categorie pe baza acestor concursuri după 1 mai 2004.

Este adevărat că încadrările în grad determinate de articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut nu corespund gradelor anunțate în anunțurile de concursuri interne publicate anterior datei de 1 mai 2004 și că această dispoziție derogă de la regula care figurează la articolul 31 din statut și care a fost reluată de la articolul 31 din vechiul statut. Totuși, având în vedere obiectul său, articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut constituie o dispoziție tranzitorie cu caracter special care poate deroga, ca atare, pentru o categorie determinată de funcționari, de la regula cu caracter general prevăzută la articolul 31 din statut. Astfel, se impune să se amintească faptul că constrângerile inerente trecerii de la un mod de gestiune la altul, în ceea ce privește cariera funcționarilor, pot impune administrației să se îndepărteze temporar și în anumite limite de la aplicarea strictă a normelor și a principiilor cu valoare permanentă care se aplică în mod obișnuit situațiilor în cauză.

(a se vedea punctele 66-70)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iulie 2007, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, T‑58/05, punctele 100 și 109

Tribunalul Funcției Publice: 30 septembrie 2010, De Luca/Comisia, F‑20/06, punctul 86 și jurisprudența citată, în recurs la Tribunalul Uniunii Europene, cauza T‑563/10 P

2.      Articolul 2 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor stabilește o echivalență mai avantajoasă între vechile și noile grade față de încadrarea prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din aceeași anexă pentru funcționarii care au reușit la un concurs de trecere la o altă categorie. Totuși, acest articol 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut a avut ca obiect numai redenumirea, de la 1 mai 2004, a gradelor ai căror titulari aveau calitatea de funcționar la 30 aprilie 2004, în perspectiva de a le face aplicabilă noua structură a carierelor care urma să intre complet în vigoare la 1 mai 2006, și nu i se poate recunoaște o aplicabilitate dincolo de stabilirea acestei relații intermediare. Această dispoziție nu avea, așadar, vocația de a se aplica pentru a stabili încadrarea în grad a unui funcționar a cărui numire în categoria superioară a avut loc abia la 27 aprilie 2005, în temeiul calității sale de candidat care a reușit la un concurs intern de trecere la o altă categorie, al cărui anunț fusese publicat anterior datei de 1 mai 2004 și a cărui listă a candidaților eligibili fusese stabilită anterior datei de 1 mai 2006.

(a se vedea punctul 75)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Centeno Mediavilla și alții/Comisia, citată anterior, punctele 112-115

3.      Dreptul de a solicita protecția încrederii legitime aparține oricărui particular care se află într‑o situație din care rezultă că administrația Uniunii l‑a determinat să aibă speranțe întemeiate, oferindu‑i asigurări precise sub formă de informații precise, necondiționate și concordante și care provin de la surse autorizate și de încredere.

În schimb, nimeni nu poate invoca o încălcare a acestui principiu în lipsa unor asigurări precise pe care i le‑ar fi oferit administrația.

(a se vedea punctele 80 și 81)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 19 martie 2003, Innova Privat‑Akademie/Comisia, T‑273/01, punctul 26 și jurisprudența citată; Centeno Mediavilla și alții/Comisia, citată anterior, punctul 96


4.      Există o încălcare a principiului egalității de tratament atunci când situații diferite sunt tratate în mod identic sau, invers, atunci când în cazul a două categorii de persoane ale căror situații de fapt și juridice nu prezintă diferențe esențiale se aplică tratamente diferite.

În această privință, candidații care au reușit la un concurs general și au fost înscriși pe lista candidaților eligibili anterior datei de 1 mai 2004, data de intrare în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, dar numiți funcționari numai ulterior acestei date, nu pot fi considerați ca aparținând aceleiași categorii de persoane precum alți candidați care au reușit la același concurs și au fost recrutați anterior datei de 1 mai 2004.

În consecință, candidații care au reușit la concursurile interne de trecere la o altă categorie publicate anterior datei de 1 mai 2004, care au fost înscriși pe o listă de rezervă ulterior datei de 1 mai 2004 și care, în consecință, nu au putut fi numiți în categoria superioară decât ulterior acestei date, nu aparțin aceleiași categorii de persoane precum candidații care au reușit la alte concursuri de trecere la o altă categorie numiți în categoria superioară anterior datei de 1 mai 2004.

(a se vedea punctele 96, 98 și 99)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 25 octombrie 2005, De Bustamante Tello/Consiliul, T‑368/03, punctul 69 și jurisprudența citată; Centeno Mediavilla și alții/Comisia, citată anterior, punctul 80

5.      Un funcționar nu are niciun interes legitim să solicite anularea, pentru vicii de formă și în special pentru încălcarea obligației de motivare, a unei decizii în cazul în care administrația nu dispune de nicio marjă de apreciere și este obligată să acționeze în modul în care a acționat, anularea deciziei atacate neputând decât să permită emiterea unei decizii identice pe fond cu decizia anulată.

(a se vedea punctul 112)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 23 aprilie 2002, Campolargo/Comisia, T‑372/00, punctul 62

6.      Articolul 7 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor prevede că salariul lunar de bază al funcționarilor recrutați anterior datei de 1 mai 2004 nu suferă nicio modificare în temeiul schimbării denumirii gradelor, efectuată la această dată în aplicarea articolului 2 alineatul (1) din această anexă. În acest scop, alineatul (2) al articolului 7 sus‑menționat prevede că, pentru fiecare funcționar, se calculează un factor multiplicator la 1 mai 2004, care este egal cu raportul existent între salariul lunar de bază plătit fiecăruia dintre acești funcționari anterior datei de 1 mai 2004 și suma aplicabilă stabilită la articolul 2 alineatul (2) din anexa XIII la statut. Alineatul (3) al acestui articol 2 prevede că salariile aferente noilor grade intermediare sunt considerate sumele aplicabile în sensul articolului 7 din anexa XIII la statut. Astfel, articolul menționat 7 urmărește să se evite ca redenumirea gradelor să conducă la vreo modificare a salariilor lunare de bază ale funcționarilor recrutați în temeiul vechiului statut și în special la o îmbogățire fără justă cauză a acestora.

Pe de altă parte, articolul 2 alineatul (2) din anexa XIII la statut determină salariul lunar de bază pentru fiecare grad și fiecare treaptă din noile grade intermediare. Potrivit acestei dispoziții, coroborată cu articolul 8 din anexa XIII la statut, care reglementează transformarea gradelor intermediare în grade noi aparținând celor două grupe de funcții create de noul statut, salariile aferente diferitelor grade și trepte din grupa de funcții AST sunt egale cu cele din grupa de funcții AD corespunzătoare.

În plus, articolul 45a din statut prevede un sistem potrivit căruia, începând de la 1 mai 2006, trecerea de la grupa de funcții AST (care înlocuiește vechile categorii B, C și D) la grupa de funcții AD (care înlocuiește vechea categorie A) nu se mai efectuează prin concurs intern, ci prin intermediul unei așa‑numite proceduri de certificare, bazată pe participarea cu succes la un program de formare. La alineatul (3) al articolului 45a din statut, se prevede expres că numirea într‑o grupă de funcții AD nu modifică nici gradul, nici treapta atinsă de funcționar la momentul numirii.

Având în vedere aceste dispoziții, reiese că legiuitorul Uniunii a urmărit ca trecerea la grupa de funcții superioară să conducă la exercitarea unor funcții de administrator și la o perspectivă de carieră mai avantajoasă, dar nu și la un câștig salarial imediat.

În consecință, noul statut nu prevede pentru funcționar nicio schimbare a salariului de bază, nici ca urmare a intrării sale în vigoare, nici ca urmare a trecerii funcționarului respectiv în grupa superioară de funcții.

Deși, prin adoptarea articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut, legiuitorul a intenționat să acorde un avantaj funcționarilor care, în urma unui concurs intern de trecere la o altă categorie, și‑au dovedit aptitudinile de a ocupa posturi din categoria superioară, nu a intenționat totuși ca acest avantaj să îl depășească pe cel al funcționarilor care, începând de la 1 mai 2006, promovează o procedură de certificare.

Prin urmare, conform articolului 7 din anexa XIII la statut și în absența unor dispoziții explicite în sens contrar în anexa menționată, salariul funcționarilor numiți în temeiul articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut trebuie calculat, precum cel al funcționarilor recrutați anterior datei de 1 mai 2004, cu aplicarea unui factor multiplicator.

(a se vedea punctele 131-139)


Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 11 mai 2011, Caminiti/Comisia, F‑71/09, punctul 46

7.      Articolul 5 din anexa XIII la Statutul funcționarilor nu menționează, pentru cazurile de trecere la o altă categorie, punctele de promovare acumulate în vechea categorie. Astfel, acest articol are drept obiect determinarea în special a încadrării în grad și treaptă atunci când candidații care au reușit la concursurile interne de trecere la o altă categorie, înscriși pe o listă a candidaților eligibili anterior datei de 1 mai 2006, sunt numiți într‑o categorie superioară sub imperiul noului statut.

Pe de altă parte, numirea într‑un grad superior, în urma unui concurs intern, este asimilată unei promovări și, în consecință, normele din statut care vizează promovarea propriu‑zisă sunt aplicabile.

În consecință, în măsura în care numirea într‑un grad superior în urma unui concurs intern este asimilată unei promovări, trebuie cu atât mai mult ca situația să fie aceeași în cazul unei numiri în categoria superioară în urma unui concurs intern de trecere la altă categorie: trecerea la categoria superioară, care implică exercitarea unor funcții diferite, constituie o promovare și sunt aplicabile normele privind promovarea.

Neeliminarea punctelor acumulate de un funcționar numit într‑o categorie superioară în temeiul articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut ar avea drept efect facilitarea promovării acestuia din urmă, în principal pe baza punctelor dobândite în vechea categorie, ceea ce ar fi în contradicție cu articolul 45 din statut, potrivit căruia compararea meritelor unui funcționar în vederea promovării trebuie realizată în raport cu colegii de același grad. Reiese într‑adevăr din acest articol din statut că administrația trebuie să țină seama, cu ocazia examinării comparative a meritelor funcționarilor promovabili de același grad, de punctele de promovare pe care aceștia le‑au acumulat în gradul respectiv. Or, punctele acumulate de un funcționar anterior trecerii la o altă categorie corespund meritelor demonstrate într‑un post de categorie inferioară și în exercitarea unui tip de funcții diferite. Aceste puncte ar servi, așadar, numai pentru o promovare la gradul următor în categoria inferioară și nu pot servi la promovarea la gradul următor în categoria superioară, în care persoana interesată încă nu și‑a dovedit meritele.

Într‑un asemenea caz, păstrarea punctelor acumulate ar avea drept consecință să permită funcționarului încadrat în temeiul articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut în urma unei treceri la altă categorie să beneficieze de o șansă de promovare rapidă mai crescută decât colegii săi de același grad, care au ajuns în categoria superioară în temeiul articolului 45 din statut, ceea ce ar fi contrar principiului egalității de tratament, care implică faptul că toți funcționarii de același grad trebuie să beneficieze, la merite egale, de aceleași șanse de a fi promovați la gradul superior.

(a se vedea punctele 155-157, 159 și 160)


Trimitere la:

Curte: 13 decembrie 1984, Vlachos/Curtea de Justiție, 20/83 și 21/83, punctele 22-24

Tribunalul Funcției Publice: 28 iunie 2007, Da Silva/Comisia, F‑21/06, punctul 75