Language of document : ECLI:EU:F:2011:151

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 26 september 2011

Mål F‑31/06

Marco Pino

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Tillsättning – Artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Interna uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori som offentliggjorts före den 1 maj 2004 – Sökande som upptagits på förteckningen över godkända sökande före den 1 maj 2006 – Inplacering i lönegrad – Tillämpning av en multiplikationsfaktor understigande 1 – Förlust av befordringspoäng”

Föremål:      Talan enligt artiklarna 236 EG och 152 EA, väckt av Marco Pino, om ogiltigförklaring av kommissionens beslut i vilka sökandena tillsätts som tjänstemän i den högre kategorin, i den del sökandena i dessa beslut placeras i en lägre lönegrad än vad de borde ha placerats enligt tjänsteföreskrifternas bestämmelser.

Avgörande:      Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader. Rådet, som har intervenerat, ska bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad vid tillsättning – Placering i den lönegrad som gäller för de arbetsuppgifter som anges i meddelandet om uttagningsprov – En ny tjänstestruktur har införts genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser vad avser placering i lönegrad vid tillsättning

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31; bilaga XIII, artikel 5.2)

2.      Tjänstemän – Tjänsteklass – Införande av övergångsregler som gäller vid övergången till det nya systemet för tjänstemännens karriärer – Regler för placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, artiklarna 2.1 och 5.2)

3.      Unionsrätten – Principer – Skydd för berättigade förväntningar – Villkor

4.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad vid tillsättning – Placering i den lönegrad och tjänstegrupp som angavs i meddelandet om uttagningsprov – En ny tjänstestruktur har införts genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser vad avser placering i lönegrad vid tillsättning

(Tjänsteföreskrifterna; rådets förordning nr 723/2004)

5.      Tjänstemän – Talan – Berättigat intresse av att få saken prövad – Grund rörande åsidosättande av väsentliga formföreskrifter – Administrationens behörighet är villkorad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91)

6.      Tjänstemän – Lön – Övergångsregel som är tillämplig efter ikraftträdandet av förordning nr 723/2004 – Bestämmande av lönegrad och multiplikationsfaktor

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45a; bilaga XIII, artiklarna 2, 5.2, 7 och 8)

7.      Tjänstemän – Befordran – Byte av tjänstekategori efter internt uttagningsprov – Rätt att behålla intjänade befordringspoäng – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45; bilaga XIII, artikel 5)

1.       I artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna föreskrivs att de sökande som valts ut ska tillsättas i den lönegrad och tjänstegrupp som angavs i meddelandet om uttagningsprov.

Trots att det uttryckligen framgår av denna bestämmelse att godkända sökande i ett internt uttagningsprov ska tillsättas som tjänstemän i den lönegrad som angavs i meddelandet om uttagningsprov, efter vilket de har rekryterats, följer det emellertid att fastställandet av nivån för de tjänster som ska besättas och villkoren för tillsättning av godkända sökande på dessa tjänster, som den berörda institutionen ombesörjt enligt bestämmelserna i de gamla tjänsteföreskrifterna när den utformade de omtvistade meddelandena om uttagningsprov, inte kan ha verkningar efter den 1 maj 2004, som är den tidpunkt som unionslagstiftaren har valt för ikraftträdandet av det nya karriärsystemet för tjänstemän.

Den rätt som sökande som godkänts vid ett uttagningsprov har enligt artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna att tillsättas i den lönegrad som angetts i meddelandet om uttagningsprovet kan endast tillämpas med bibehållande av gällande rätt, eftersom ett besluts rättsenlighet ska bedömas mot bakgrund av de rättsliga omständigheter som gällde vid tidpunkten då det antogs och denna bestämmelse således inte kan medföra en skyldighet för administrationen att anta ett beslut som strider mot tjänsteföreskrifterna i den av lagstiftaren ändrade lydelsen och som därmed är rättsstridigt.

I detta sammanhang, som kännetecknas av ett upphävande i enlighet med den nya karriärstrukturen – från och med den 1 maj 2004 – av de lönegrader som anges i meddelandet om uttagningsprov som offentliggjorts före detta datum, kunde lagstiftaren anta artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna för att lösa de svårigheter som denna situation för med sig och fastställa placeringen i lönegrad vid rekrytering av sökande som godkänts vid interna uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori och som uppförts i förteckningar över godkända sökande före den 1 maj 2006, och där dessa tjänstemän tillsatts i den nya kategorin på grundval av dessa uttagningsprov efter den 1 maj 2004.

Det är korrekt att de placeringar i lönegrad som föreskrivs i artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna inte överensstämmer med de lönegrader som anges i de meddelanden om interna uttagningsprov som offentliggjorts före den 1 maj 2004 och att denna bestämmelse innebär ett avsteg från den regel som föreskrivs i artikel 31 i tjänsteföreskrifterna och som är en upprepning av artikel 31 i de gamla tjänsteföreskrifterna. Syftet med artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är emellertid sådant att den ska anses som en särskild övergångsbestämmelse, som av denna anledning kan avvika från den allmänna regeln i artikel 31 i tjänsteföreskrifterna, vad avser en viss kategori av tjänstemän. De särskilda krav som är förbundna med en övergång från ett visst förvaltningssystem till ett annat, vad rör tjänstemäns karriär, kan nämligen tvinga administrationen att − tillfälligt och inom bestämda gränser − avvika från den strikta tillämpning av regler och principer av tidsöverskridande betydelse som normalt gäller för de aktuella situationerna.

(se punkterna 66−70)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 11 juli 2007, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, T‑58/05, punkterna 100 och 109

Personaldomstolen: 30 september 2010, De Luca mot kommissionen, F‑20/06, punkt 86 och där angiven rättspraxis, är föremål för överklagande till Europeiska unionens tribunal, mål T‑563/10 P

2.      I artikel 2.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna föreskrivs att tjänstemän som godkänts i ett uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori ska ges en mer förmånlig behandling vad rör förhållandet mellan de gamla och de nya lönegraderna än vad som föreskrivs i artikel 5.2 i samma bilaga. Syftet med artikel 2.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är emellertid endast att per den 1 maj 2004 överföra de lönegrader som innehades av tjänstemän den 30 april 2004 för att göra dem tillämpliga i den nya karriärstrukturen som skulle träda i kraft fullt ut den 1 maj 2006, och denna bestämmelse kan inte ges en tillämpning som går utöver fastställandet av detta tillfälliga förhållande. Denna bestämmelse ska således inte tillämpas för att bestämma lönegraden för en tjänsteman vars tillsättning i en högre tjänstekategori ägt rum först den 27 april 2005, med hänsyn till att denne godkänts i ett uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori i vilket meddelandet offentliggjorts före den 1 maj 2004 och i vilket förteckningen över lämpliga sökande hade upprättats före den 1 maj 2006.

(se punkt 75)


Hänvisning till

Förstainstansrätten: ovannämnda målet Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, punkterna 112−115

3.      Rätten att göra anspråk på skydd för berättigade förväntningar tillkommer varje enskild som befinner sig i en situation av vilken det framgår att unionsadministrationen, genom att ge tydliga försäkringar, har väckt grundade förhoppningar. Tydliga, ovillkorliga och samstämmiga uppgifter från en behörig och tillförlitlig källa utgör en sådan försäkran.

Däremot kan ingen med framgång göra gällande att denna princip har åsidosatts om administrationen inte har gett någon tydlig försäkran.

(se punkterna 80 och 81)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie mot kommissionen, T‑273/01, punkt 26, och där angiven rättspraxis; ovannämnda målet Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, punkt 96

4.      Principen om likabehandling åsidosätts när olikartade situationer behandlas lika eller när två personkategorier, vilka befinner sig i faktiska och rättsliga situationer som inte uppvisar några väsentliga skillnader, tvärtom behandlas olika.

Av detta följer att sökande som förts upp i förteckningen över lämpliga sökande före den 1 maj 2004, vilket är den tidpunkt vid vilken förordning nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda trädde i kraft, men som tillsatts som tjänstemän först efter denna tidpunkt, inte kan anses ingå i samma personkrets som andra godkända sökande i de berörda uttagningsproven men som rekryterats före den 1 maj 2004.

Godkända sökande i ett internt uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori som har offentliggjorts före den 1 maj 2004 som upptagits i en förteckning över godkända sökande efter den 1 maj 2004, och som således inte kan tillsättas i den högre tjänstekategorin förrän efter detta datum, ingår inte i samma personkrets som godkända sökande i andra uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori som tillsatts i den högre tjänstekategorin före den 1 maj 2004.

(se punkterna 96, 98 och 99)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 25 oktober 2005, De Bustamante Tello mot rådet, T‑368/03, punkt 69 och där angiven rättspraxis; ovannämnda målet Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, punkt 80

5.      En tjänsteman har inget berättigat intresse av att kunna yrka att ett beslut ska ogiltigförklaras på grund av formfel, däribland bristande motivering, om administrationen saknar utrymme för eget skön i frågan och var skyldig att agera som den gjorde. I ett sådant fall kan en ogiltigförklaring av det angripna beslutet endast leda till att ett nytt beslut fattas som i sak är identiskt med det beslut som ogiltigförklarats.

(se punkt 112)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 23 april 2002, Campolargo mot kommissionen, T‑372/00, punkt 62

6.      I artikel 7.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna föreskrivs att grundmånadslönen för tjänstemän som rekryterats före den 1 maj 2004 inte ska förändras på grund av att lönegraderna sistnämnda dag får nya beteckningar enligt artikel 2.1 i samma bilaga. I artikel 7.2 i samma bilaga föreskrivs att för varje tjänsteman ska en multiplikationsfaktor räknas fram per den 1 maj 2004 och att denna faktor ska vara lika med förhållandet mellan den grundmånadslön som betalades till tjänstemannen före den 1 maj 2004 och det tillämpliga belopp som fastställs i artikel 2.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. I artikel 2.3 föreskrivs att lönerna i de nya tillfälliga lönegraderna ska användas som tillämpliga belopp enligt artikel 7 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. Syftet med artikel 7 är således att undvika att den omständigheten att lönegraderna får nya beteckningar leder till några som helst förändringar av grundmånadslönen för de tjänstemän som rekryterats enligt de gamla tjänsteföreskrifterna, och särskilt att undvika att dessa får en otillbörlig vinning.

I artikel 2.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna bestäms vidare grundmånadslönen för varje lönegrad och varje löneklass för de nya tillfälliga lönegraderna. Enligt denna bestämmelse, jämförd med artikel 8 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, som reglerar övergången från de tillfälliga lönegraderna till de nya lönegraderna för de två tjänstegrupperna som skapats genom de nya tjänsteföreskrifterna, ska lönerna för olika lönegrader och löneklasser i tjänstegruppen AST vara desamma som för de lönegrader och löneklasser de motsvarar i tjänstegruppen AD.

I artikel 45a i tjänsteföreskrifterna föreskrivs dessutom ett system enligt vilket övergången från tjänstegruppen AST (som ersätter de gamla tjänstekategorierna B, C och D) till tjänstegruppen AD (som ersätter den gamla tjänstekategorin A) från och med den 1 maj 2006 inte längre ska ske genom ett internt uttagningsprov, utan genom ett så kallat godkännandeförfarande där tjänstemannen måste ha genomgått ett internt utbildningsprogram med framgång. I artikel 45a.3 i tjänsteföreskrifterna anges uttryckligen att tillsättningen på en tjänst i tjänstegrupp AD inte ska påverka den lönegrad eller löneklass som tjänstemannen hade vid tidpunkten för tillsättningen.

Med hänsyn till dessa bestämmelser verkar det som att unionslagstiftaren har önskat att övergången till den högre tjänstegruppen ska innebära att den berörde tjänstemannen börjar arbeta som handläggare och att denne ges möjlighet att gå längre i karriären, dock utan att denne får någon omedelbar löneförhöjning.

I de nya tjänsteföreskrifterna föreskrivs således ingen förändring av den berörde tjänstemannens grundlön och detta varken på grund av att tjänsteföreskrifterna träder i kraft eller att nämnde tjänsteman övergår till den högre tjänstegruppen.

Även om det skulle vara så att lagstiftaren genom att anta artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna velat ge en förmån åt tjänstemän som genom ett uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori bevisat sin förmåga att arbeta i tjänster i den högre tjänstekategorin, har lagstiftaren dock inte velat att denna förmån ska vara mer långtgående än vad som gäller för tjänstemän som, från den 1 maj 2006, godkänns i ett godkännandeförfarande.

I enlighet med artikel 7 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, och med hänsyn till att det inte förekommer uttryckliga bestämmelser med motsatt innebörd i nämnda bilaga, ska lönen för tjänstemän som tillsätts med stöd av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna beräknas på samma sätt som för tjänstemän som rekryterats före den 1 maj 2004, det vill säga med hjälp av en multiplikationsfaktor.

(se punkterna 131−139)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 11 maj 2011, Caminiti mot kommissionen, F‑71/09, punkt 46

7.      I artikel 5 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna föreskrivs ingenting om behandlingen av befordringspoäng som intjänats i den gamla tjänstekategorin vid övergång till en annan tjänstekategori. Syftet med denna artikel är nämligen att bland annat bestämma placeringen i lönegrad och löneklass när godkända sökande i interna uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori som upptagits i en förteckning över lämpliga sökande före den 1 maj 2006 tillsätts i en högre kategori med tillämpning av de nya tjänsteföreskrifterna.

Tillsättning i en högre lönegrad efter internt uttagningsprov jämställs för övrigt med en befordran, varför tjänsteföreskrifternas regler om befordran i egentlig mening ska tillämpas.

Eftersom tillsättning i en högre lönegrad efter internt uttagningsprov ska jämställas med en befordran gäller detsamma i än högre grad för en tillsättning i den högre tjänstekategorin efter ett uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori: Övergången till den högre kategorin, som innebär att tjänstemannen får andra arbetsuppgifter, utgör en befordran och reglerna om befordringar är tillämpliga.

Om befordringspoängen inte skulle raderas för en tjänsteman som tillsätts i en högre tjänstekategori med stöd av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, leder detta till att denne får större möjligheter att befordras, främst med hjälp av poäng som intjänats i dennes gamla kategori, vilket strider mot vad som föreskrivs i artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, enligt vilken en tjänstemäns kvalifikationer med avseende på befordran ska jämföras med kvalifikationerna hos dennes kollegor i samma lönegrad. Det framgår nämligen av denna artikel i tjänsteföreskrifterna att administrationen vid den jämförande bedömningen av kvalifikationerna hos befordringsbara tjänstemän i samma lönegrad ska beakta de befordringspoäng som dessa har intjänat i den berörda lönegraden. De befordringspoäng som en tjänsteman har intjänat före sin övergång till en annan tjänstekategori avser kvalifikationer som denne har uppvisat i en tjänst i en lägre kategori och inom ramen för andra arbetsuppgifter. Dessa poäng gäller således för en befordran till nästa lönegrad i den lägre tjänstekategorin och kan således inte beaktas för befordran till nästa lönegrad i den högre tjänstekategorin, i vilken den berörde ännu inte har visat sina kvalifikationer.

I ett sådant fall skulle en möjlighet att behålla intjänade befordringspoäng leda till att en tjänsteman som placerats i lönegrad med tillämpning av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna genom övergång till en annan tjänstekategori får möjlighet att befordras snabbare än sina kollegor i samma lönegrad, vilka har placerats i den högre kategorin med stöd av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna. Detta skulle strida mot likabehandlingsprincipen, enligt vilken samtliga tjänstemän i samma lönegrad, vid lika kvalifikationer, ska ha samma chans att befordras till den högre lönegraden.

(se punkterna 155−157, 159 och 160)

Hänvisning till

Domstolen: 13 december 1984, Vlachos mot domstolen, 20/83 och 21/83, punkterna 22−24

Personaldomstolen: 28 juni 2007, Da Silva mot kommissionen, F‑21/06, punkt 75