Language of document : ECLI:EU:F:2011:135

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 13 september 2011

Mål F-68/10

Thorsten Behnke

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Bedömnings- och befordringsförfarandet för år 2009 – Motiveringen av den partssammansatta utvärderings- och befordringskommittéens bedömning – Uppenbart felaktig bedömning”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, varigenom Thorsten Behnke yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut att placera honom i prestationskategorin II i samband med bedömningsförfarandet för perioden den 1 januari till 31 december 2008 och tilldela honom 5 befordringspoäng för befordringsförfarandet år 2009.

Avgörande:      Talan ogillas. Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av sökandens rättegångskostnader. Sökanden ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Överensstämmelse mellan klagomålet och talan

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Betygsättning – Partssammansatt utvärderings- och befordringskommitté – Åsikt

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

3.      Tjänstemän – Befordran – Jämförelse av kvalifikationer – Administrationens utrymme för skönsmässig bedömning – Omständigheter som kan beaktas

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 43 och 45)

4.      Tjänstemän – Betygsättning – Bedömningsrapport – Nödvändig konsekvens mellan beskrivande kommentarer och resultat i siffror

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

5.      Tjänstemän – Betygsättning – Bedömningsrapport – Formellt fastställda målsättningar

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

1.      Med förbehåll för invändningar om rättsstridighet och naturligtvis grunder som utgör tvingande rätt, är det normalt sett fråga om en ändring av saken i målet, med följden att talan inte kan tas upp till sakprövning på grund av att regeln om överensstämmelse inte har följts, endast om sökanden i sitt klagomål enbart har kritiserat den formella giltigheten av den rättsakt som går honom emot, däribland dess processuella aspekter, och därefter i sin ansökan åberopar materiella grunder eller i det motsatta fallet då sökanden, efter att i sitt klagomål endast ha bestritt lagenligheten i sak av den rättsakt som går honom emot, inger en ansökan som innehåller grunder rörande rättsaktens formella giltighet, däribland dess processuella aspekter.

En tjänsteman som inte har åberopat en extern rättsgrund till stöd för sitt klagomål kan inte först i sitt överklagande åberopa grunder avseende att bedömningsrapporten innefattar åsidosättande av formföreskrifter.

(se punkterna 32 och 33)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 1 juli 2010, Mandt/Parlamentet, F-45/07punkt 120

2.      Den partssammansatta utvärderings- och befordringskommittéens skyldighet att uttala sig avseende innehållet i bedömningsrapporter utgör en väsentlig formföreskrift. I de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 43 i tjänsteföreskrifterna som antagits av kommissionen föreskrivs emellertid inget formellt röstningsförfarande inom denna kommitté. Det görs vidare ingen åtskillnad, förutom en semantisk sådan, mellan en åsikt som avgetts genom konsensus och en åsikt som avgetts enhälligt. Motiveringsskyldigheten omfattar emellertid även åsikter som avgetts genom konsensus. I artikel 8.4 i de allmänna genomförandebestämmelserna föreskrivs att åsikter som avgetts enhälligt måste innehålla en motivering av den avgörande slutsatsen.

När en åsikt avfattats på ett stereotypt sätt och inte innehåller hänvisningar till tjänstemannens särskilda situation kan denna inte anses vara motiverad.

Åsidosättanden av handläggningsreglerna, bland annat de som rör upprättandet av en bedömningsrapport, utgör väsentliga åsidosättanden som påverkar giltigheten av denna rapport, förutsatt att tjänstemannen visar att innehållet i rapporten skulle ha varit annorlunda om dessa åsidosättanden inte hade skett.

(se punkterna 38-42)

Hänvisning till

Domstolen: 22 december 2008, Gordon/Kommissionen, C‑198/07 P, punkterna 71–75

Förstainstansrätten: 9 mars 1999, Hubert/Kommissionen, T‑212/97, punkt 53 och där angiven rättspraxis

3.      Vid kommissionen föreligger ett direkt samband mellan bedömningsrapporten, där prestationsnivån anges, och det därpå följande beslutet att tilldela befordringspoäng, även om tillsättningsmyndigheten har ett stort utrymme till skönsmässig bedömning under befordringsförfarandet för att fastställa de exakta befordringspoängen. Betygs- och befordringsförfarandena vid kommissionen är i detta avseende sammankopplade. Vid bedömningen av en tjänstemans prestation har det således medgetts att tillsättningsmyndigheten beaktar att denne nyligen har befordrats.

Vid utvärderingen av en tjänstemans prestation är institutionen dessutom skyldig att beakta om denna har utfört sina arbetsuppgifter under svåra omständigheter, i synnerhet om tjänstemannens enhet förfogade över mindre personal än vad som förväntats när målsättningarna för tjänstemannen fastställdes.

(se punkterna 52, 56 och 62)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 31 januari 2007, Aldershoff/Kommissionen, T‑236/05, punkterna 85 och följande

Förstainstansrätten: 21 februari 2008, Semeraro/Kommissionen, punkt 56; 23 februari 2010, Faria/harmoniseringsbyrån, F‑7/09, punkt53

4.       De beskrivande kommentarerna i en bedömningsrapport har till syfte att motivera de analytiska bedömningar som uttrycks i rapporten. De ligger till grund för bedömningen och gör det möjligt för tjänstemannen att förstå det betyg som denne fått. Med hänsyn till dessa kommentarers avgörande betydelse vid upprättandet av bedömningsrapporten måste de överensstämma med de betyg som sätts i sådan grad att betygen måste ses som en siffermässig eller analytisk motsvarighet till kommentarerna. Med hänsyn till att utvärderaren ges ett mycket stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att utvärdera det arbete som gjorts av de personer som denne har till uppgift att bedöma, kan emellertid bristande överensstämmelse i en rapport om karriärutveckling endast leda till att rapporten ogiltigförklaras om denna brist är uppenbar.

(se punkt 78)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 13 december 2007, Sequeira Wandschneider/Kommissionen, F‑28/06, punkterna 109 och 110

5.      Enligt artikel 5 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 43 i tjänsteföreskrifterna som antagits av kommissionen ska bedömningen av tjänstemannens prestation avspegla i vilken mån fastställda målsättningar har uppnåtts. Av samma bestämmelser framgår att målsättningarna ska definieras med hänsyn till normala arbetsvillkor. När institutionen till grund för sin bedömning av sina tjänstemän hänvisar till vederbörligen formaliserade målsättningar utgör den handling där de målsättningar som tilldelats tjänstemannen framgår en avgörande omständighet vid bedömningen av dennes prestation.

(se punkt 79)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 10 november 2009, N/Parlamentet, F‑93/08, punkt 64