Language of document : ECLI:EU:F:2011:173

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(втори състав)


29 септември 2011 година


Дело F‑114/10


Carlos Bowles, Emmanuel Larue
и
Sarah Whitehead

срещу

Европейска централна банка (ЕЦБ)

„Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Обща корекция на заплатите — Метод за изчисление — Предварителни данни — Икономическа и финансова криза — Особени обстоятелства — Увреждащ акт — Извлечение от платежни ведомости — Неокончателен акт“

Предмет:      Жалба на основание член 36.2 от Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, с която г‑н Bowles, г‑н Larue и г‑жа Whitehead искат отмяната на техните извлечения от платежни ведомости за януари 2010 г. и за следващите месеци, тъй като тези извлечения посочват обща корекция на заплатите за 2010 г. от 2 %, както и искане ЕЦБ да бъде осъдена да им изплати обезщетение за вреди, съответстващо на увеличението с 0,1 % на заплатата им, и всички други свързани финансови права, считано от януари 2010 г., в допълнение към мораторните лихви, и да заплати обезщетение за претърпените поради загубата на покупателна способност вреди, които да се определят ex aequo et bono, но първоначално да бъдат в размер на 5 000 EUR на всеки, както и обезщетение на неимуществените вреди, оценени ex æquo et bono на сумата от 5 000 EUR за всеки

Решение:      Отменя решенията на ЕЦБ да увеличи с 2 % възнагражденията на жалбоподателите, считано от 1 януари 2010 г., посочено в техните извлечения от платежните ведомости за януари 2010 г. и за следващите месеци. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. ЕЦБ понася всички съдебни разноски.


Резюме


1.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка — Жалба — Увреждащ акт — Понятие

(член 36 от Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка; член 13 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка)

2.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка — Възнаграждение — Метод за изчисление на общата корекция на възнагражденията — Право на преценка на администрацията — Граници

3.      Длъжностни лица — Жалба — Иск за обезщетение — Отмяна на обжалвания незаконосъобразен акт — Адекватно обезщетяване на неимуществената вреда

1.      Макар че извлеченията от платежни ведомости сами по себе си нямат характеристиките на увреждащ акт, те са финансов израз на индивидуални правни решения, взети от администрацията за прилагането на актове с общ характер, приети във връзка със заплащането.

Свързан със заплащането неокончателен акт, приет от Управителния съвет на Европейската централна банка, може да нанесе вреда, ако приемането му цели да произведе правни последици, които са в състояние да засегнат интересите на съответните лица, като променят съществено правното им положение през периода, за който този акт е приложим.

(вж. точки 42 и 50)


Позоваване на:

Съд на публичната служба — 24 юни 2008 г. по дело Cerafogli и Poloni/ЕЦБ, F‑116/05, точка 51; 28 октомври 2010 г., Cerafogli/ЕЦБ, F‑96/08, точки 33 и 34 и цитираната съдебна практика

2.      Документът от 11 юни 2008 г., озаглавен „Методология, прилагана от Европейската централна банка за общата корекция на заплатите за периода от януари 2009 г. до декември 2011 г.“, не предвижда възможността Европейската централна банка — извън случаите, в които крайният резултат от прилагането на описвания в нея метод не съответства на нейната политика за ограничаване на заплатите — да не бъдат взети предвид предварителни данни като данните на Евростат, предоставени от Комисията на 31 октомври 2009 г. по повод промяната на заплатите в рамките на референтната група „институции и органи на Европейския съюз“. Напротив, една от бележките под линия, съдържаща се в документа от 11 юни 2008 г., гласи, че се приемат такива предварителни данни, тъй като данните за институциите на Европейския съюз се одобряват от Съвета в края на декември всяка година. Следователно Европейската централна банка трябва да вземе предвид ставката от 3,6 %, която е последната ставка, предоставена от Комисията на 31 октомври 2009 г., и това е така, макар в крайна сметка Съветът да приема различна ставка на адаптиране на възнагражденията на длъжностните лица и другите служители.

За да не лиши от всякакво полезно действие специфичната процедура, която позволява на Управителния съвет да се отклони от резултатите от метода за изчисление на общата корекция на заплатите, когато този резултат не съответства на политическата насока на Европейската централна банка за ограничаване на заплатите и когато липсват каквито и да било други особени или дерогиращи разпоредби, от документа от 11 юни 2008 г. не следва, че целта и духът му разрешават на Европейската централна банка при тежка икономическа криза да се отклони от ясния и недвусмислен текст на бележката под линия.

(вж. точки 67 и 70)

3.      Самата отмяна на незаконосъобразен акт може да представлява адекватно и по принцип достатъчно обезщетение на всяка неимуществена вреда, която той може да е причинил, освен ако жалбоподателят не докаже, че е претърпял неимуществена вреда, която не произтича от незаконосъобразността, поради която този акт е отменен, и която вреда не може да бъде обезщетена изцяло с тази отмяна.

(вж. точка 81)


Позоваване на:

Съд — 7 февруари 1990 г., Culin/Комисия, C‑343/87, точки 27—29

Общ съд на Европейския съюз — 9 декември 2010 г., Комисия/Strack, T‑526/08 P, точка 58