Language of document : ECLI:EU:F:2011:173

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

29 päivänä syyskuuta 2011


Asia F‑114/10


Carlos Bowles, Emmanuel Larue

ja

Sarah Whitehead

vastaan

Euroopan keskuspankki (EKP)

Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – Yleinen palkantarkistus – Laskentatapa – Alustavat tiedot – Talous- ja rahoituskriisi – Erityiset olosuhteet – Kantajille vastainen toimi – Palkkalaskelma – Väliaikainen toimi

Aihe:      Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä annetun pöytäkirjan 36.2 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Carlos Bowles, Emmanuel Larue ja Sarah Whitehead vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan heidän vuoden 2010 tammikuun ja sitä seuraavien kuukausien palkkalaskelmansa siltä osin kuin niistä käy ilmi kahden prosenttiyksikön suuruinen yleinen palkantarkistus vuonna 2010, ja velvoittamaan EKP:n maksamaan heille vahingonkorvauksena summan, joka vastaa heidän palkkojensa ja kaikkien muiden johdettujen taloudellisten oikeuksien korottamista 0,1 prosenttiyksiköllä vuoden 2010 tammikuusta alkaen viivästyskorkoineen, sekä korvaamaan ostovoiman menettämisestä aiheutuneen vahingon, jonka kohtuulliseksi määräksi on väliaikaisesti vahvistettu 5 000 euroa jokaista kantajaa kohden, ja kantajien henkisen kärsimyksen, jonka kohtuulliseksi määräksi on arvioitu 5 000 euroa jokaista kantajaa kohden.

Ratkaisu:      EKP:n päätökset, joilla kantajien palkkoja korotettiin kaksi prosenttiyksikköä 1.1.2010 alkaen ja jotka käyvät ilmi heidän tammikuun 2010 ja sitä seuraavien kuukausien palkkalaskelmista, kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. EKP velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.


Tiivistelmä


1.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Kanne – Asianomaiselle vastaisen toimen käsite

(Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 36 artikla; Euroopan keskuspankin henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 13 artikla)

2.      Virkamiehet – Euroopan keskuspankin työntekijät – Palkkaus – Yleisessä palkantarkistuksessa käytettävä laskentamenetelmä – Hallinnon harkintavallan rajat

3.      Virkamiehet – Kanne – Vahingonkorvauskanne – Riidanalaisen lainvastaisen toimenpiteen kumoaminen – Kohtuullinen korvaus aineettomasta vahingosta

1.      Vaikka palkkalaskelmilla ei sellaisenaan ole asianomaiselle vastaisen toimen ominaisuuksia, niiden rahallinen ulottuvuus vastaa kuitenkin sellaisten oikeudellisten yksittäispäätösten ulottuvuutta, jotka hallinto on tehnyt soveltaakseen palkkoja koskevissa asioissa annettuja luonteeltaan yleisiä toimenpiteitä.

Euroopan keskuspankin neuvoston toteuttama palkkoja koskeva alustava toimenpide voi olla asianomaiselle vastainen jos toimenpiteellä on tarkoitus tuottaa oikeusvaikutuksia, jotka ovat omiaan vaikuttamaan asianomaisten henkilöiden etuihin muuttaen heidän oikeusasemaansa selvästi toimenpiteen soveltamisjakson ajan.

(ks. 42 ja 50 kohta)


Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑116/05, Cerafogli ja Poloni v. EKP, 24.6.2008, 51 kohta ja asia F‑96/08, Cerafogli v. EKP, 28.10.2010, 33 ja 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Muistiossa, joka on päivätty 11.6.2008 ja jonka otsikko on ”Euroopan keskuspankin tammikuun 2009 ja joulukuun 2011 välistä ajanjaksoa koskevassa yleisessä palkantarkistuksessa soveltamat menetelmät”, ei mainita Euroopan keskuspankilla olevasta mahdollisuudesta, niitä tapauksia lukuun ottamatta, jossa siinä kuvaillun menetelmän soveltamisen lopputulos on ristiriidassa sen palkkojen kohtuullistamiseen tähtäävän politiikan kanssa, sivuuttaa Eurostatin toimittamien ja komission 31.10.2009 julkistamien kaltaisia alustavia tietoja palkkojen kehityksestä viiteryhmässä ”Euroopan unionin toimielimet ja elimet”. Yhdessä 11.6.2008 päivätyn muistion alaviitteessä todetaan päinvastoin, että koska neuvosto hyväksyy Euroopan unionin toimielimiä koskevat tiedot jokaisen vuoden joulukuun lopussa, tällaiset alustavat tiedot hyväksytään. Näin ollen Euroopan keskuspankin piti ottaa huomioon 3,6 prosenttiyksikön suuruinen luku, joka oli viimeinen komission 31.10.2009 julkistama luku siitä huolimatta, että virkamiesten ja unionin muiden toimihenkilöiden palkkojen mukauttamisprosentti, johon neuvosto lopulta päätyi, oli erisuuruinen.

Sen erityisen menettelyn tehokkaan vaikutuksen varmistamiseksi, jonka avulla Euroopan keskuspankin neuvosto voi jättää noudattamatta yleisen palkantarkistuksen laskentamenetelmän tuloksia silloin kun ne ovat ristiriidassa Euroopan keskuspankin palkkojen kohtuullistamispolitiikan kanssa ja kun muita erityisiä säännöksiä tai poikkeussäännöksiä ei ole, 11.6.2008 päivätystä muistiosta ei voida päätellä, että sen tarkoitus tai henki sallii sen, että vakavassa talouskriisissä Euroopan keskuspankki jättää noudattamatta alaviitteen selkeätä ja yksiselitteistä sanamuotoa.

(ks. 67 ja 70 kohta)


3.      Lainvastaisen toimen kumoaminen voi sellaisenaan olla asianmukainen ja lähtökohtaisesti riittävä korvaus henkisestä kärsimyksestä, joka tästä toimesta on voinut aiheutua, jollei kantaja osoita, että hänelle on aiheutunut henkistä kärsimystä, joka on erotettavissa kumoamisen perustana olevasta lainvastaisuudesta ja jota ei voida kokonaan korjata tällä kumoamisella.

(ks. 81 kohta)


Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑343/87, Culin v. komissio, 7.2.1990, 27–29 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑526/08 P, komissio v. Strack, 9.12.2010, 58 kohta