Language of document : ECLI:EU:F:2011:173

Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas

2011 m. rugsėjo 29 d.

Byla F‑114/10

Carlos Bowles, Emmanuel Larue

ir

Sarah Whitehead

prieš

Europos centrinį banką (ECB)

„Viešoji tarnyba – ECB darbuotojai – Bendras darbo užmokesčių tikslinimas – Apskaičiavimo metodas – Preliminarūs duomenys – Ekonominė ir finansinė krizė – Ypatingos aplinkybės – Asmens nenaudai priimtas aktas – Atlyginimo lapelis – Preliminarus aktas“

Dalykas:      Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 36 straipsnio 2 dalį pareikštas ieškinys, kuriuo C. Bowles, E. Larue ir S. Whitehead prašo panaikinti jų 2010 m. sausio ir paskesnių mėnesių atlyginimo lapelius tiek, kiek juose darbo užmokesčiai už 2010 m. tikslinami 2 %, nurodyti ECB atlyginti jiems žalą, lygią darbo užmokesčio ir visų kitų piniginių išmokų padidinimui 0,1 %, skaičiuojant nuo 2010 m. sausio mėn., su palūkanomis, atlyginti jų perkamajai galiai padarytą žalą, preliminariai ex aequo et bono kiekvienam ieškovui įvertintą 5 000 eurų, ir atlyginti jų patirtą neturtinę žalą, ex aequo et bono kiekvienam ieškovui įvertintą 5 000 eurų.

Sprendimas:      Panaikinti ECB sprendimus nuo 2010 m. sausio 1 d. 2 % padidinti ieškovų darbo užmokesčius, atsispindinčius jų 2010 m. sausio ir paskesnių mėnesių atlyginimo lapeliuose. Atmesti likusią ieškinio dalį. ECB padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka

(Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 36 straipsnis; Europos Centrinio Banko personalo įdarbinimo sąlygų 13 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Europos Centrinio Banko tarnautojai – Darbo užmokestis – Bendro darbo užmokesčių tikslinimo apskaičiavimo metodas – Administracijos diskrecija – Ribos

3.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Skundžiamo neteisėto akto panaikinimas – Tinkamas neturtinės žalos atlyginimas

1.      Nors darbo užmokesčio lapeliai neturi asmens nenaudai priimto akto požymių, juose pinigais išreiškiama individualių teisinių sprendimų, administracijos priimtų siekiant taikyti bendro pobūdžio aktus darbo užmokesčio srityje, apimtis.

Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos priimtas preliminarus aktas darbo užmokesčių srityje gali būti laikomas asmens nenaudai priimtu aktu, jeigu jis priimtas siekiant daryti įtaką susijusių asmenų interesams, aiškiai keičiantiems jų teisinę padėtį šio akto taikymo laikotarpiu.

(žr. 42 ir 50 punktus)


Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. birželio 24 d. Sprendimo Cerafogli ir Poloni prieš ECB, F‑116/05, 51 punktas; 2010 m. spalio 28 d. Sprendimo Cerafogli prieš ECB, F‑96/08, 33, 34 punktai ir juose nurodyta teismo praktika.

2.      2008 m. birželio 11 d. pranešime „Europos Centrinio Banko taikomi bendro darbo užmokesčių už 2009 m. sausio mėn.–2011 m. gruodžio mėn. tikslinimo metodai“ nenumatyta, kad Europos Centrinis Bankas gali, išskyrus tada, kai jo aprašyto metodo taikymo galutinis rezultatas nesuderinamas su jo politika užmokesčių mažinimo srityje, neatsižvelgti į Eurostato pateiktus ir 2009 m. spalio 31 d. Komisijos nurodytus duomenis, susijusius su darbo užmokesčių įvertinimu referencinėje grupėje „Europos Sąjungos institucijos ir organai“. Priešingai, vienoje iš 2008 m. birželio 11 d. pranešimo išnašų nurodyta: kadangi duomenis apie Europos Sąjungos institucijas Taryba tvirtina kiekvienų metų gruodžio pabaigoje, tokie preliminarūs duomenys yra priimtini. Todėl Europos Centrinis Bankas turėtų atsižvelgti į 2009 m. spalio 31 d. Komisijos nurodytą 3,6 % dydį, net jeigu galiausiai Taryba patvirtino kitokį Europos Sąjungos pareigūnų ir tarnautojų darbo užmokesčių tikslinimo procentą.

Siekiant, kad veiksmingumo neprarastų speciali procedūra, leidžianti Valdančiajai tarybai neatsižvelgti į bendro darbo užmokesčių tikslinimo apskaičiavimo metodo rezultatus, kai šis metodas prieštarauja Europos Centrinio Banko darbo politikai užmokesčių mažinimo srityje, ir, nesant jokių kitų konkrečių ar leidžiančių nukrypti nuostatų, neturėtų būti daroma išvada, kad 2008 m. birželio 11 d. pranešimo tikslas ir esmė yra leisti Europos Centriniam Bankui neatsižvelgti į aiškią ir nedviprasmišką išnašų formuluotę sunkios ekonominės krizės atveju.

(žr. 67 ir 70 punktus)


3.      Vien neteisėto akto panaikinimas gali būti teisingas ir iš principo pakankamas bet kokios neturtinės žalos, kurią galėjo sukelti šis aktas, atlyginimas, jeigu ieškovas neįrodo, kad patyrė neturtinę žalą, kuri gali būti atskirta nuo pažeidimo, dėl kurio panaikinamas aktas, ir kuri negali būti visiškai atlyginta panaikinant aktą.

(žr. 81 punktą)


Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1990 m. vasario 7 d. Sprendimo Culin prieš Komisiją, C‑343/87, 27–29 punktai.

Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Komisija prieš Strack, T‑526/08 P, 58 punktas.