Language of document : ECLI:EU:F:2011:129

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2011. gada 8. septembrī


Lieta F‑89/10


François‑Carlos Bovagnet

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Mācību maksa – Jēdziens

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru F.‑C. Bovagnet lūdz atcelt Komisijas lēmumu, ar ko ir atteikts atlīdzināt to izdevumu daļu, kas attiecas uz mācību maksu, ko ir maksājis prasītājs, un kas saistīti ar dalību ieguldījumu fondos un tās privātās mācību iestādes darbībā, kuru apmeklē abi prasītāja bērni

Nolēmums      Atcelt Komisijas 2009. gada 17. decembra lēmumu tiktāl, ciktāl ar to prasītājam ir atteikts atlīdzināt to izdevumu daļu, kas attiecas uz mācību maksu, ko ir maksājis prasītājs, un kas saistīti ar dalību ieguldījumu fondos un tās privātās mācību iestādes darbībā, kuru apmeklē abi prasītāja bērni. Komisija atlīdzina prasītājam starpību starp piešķirtā pabalsta izglītībai summu un to summu, kas izrietētu no minētā pabalsta aprēķina, ieskaitot izdevumus, kas radušies saistībā ar dalību ieguldījumu fondos un tās privātās mācību iestādes darbībā, kuru apmeklē abi prasītāja bērni, ņemot vērā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. pantā noteikto maksimālo apmēru. Komisija atlīdzina visus tiesāšanas izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Mācību maksa – Jēdziens

(Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 1. punkts)

2.      Ierēdņi – Prasība – Neierobežota kompetence – Strīdi, kas saistīti ar finansēm Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkta izpratnē – Jēdziens

(Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts)

1.      “Mācību maksas” jēdziens ir autonoms Civildienesta noteikumos paredzēts jēdziens, kura saturs nav atkarīgs no valsts līmenī esošiem apzīmējumiem vai izmantotās klasifikācijas, bet no pašas atlīdzināmo zaudējumu būtības un tos veidojošiem elementiem.

Atbilstoši Komisijas pieņemtajiem vispārīgajiem noteikumiem attiecībā uz pabalsta izglītībai piešķiršanu, kas paredzēts Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. pantā, mācību maksā ietilpst reģistrācijas maksa un maksa par izglītības iestādes apmeklēšanu. Saskaņā ar šādu formulējumu mācību maksā ietilpst gan maksa, kas ļauj skolniekam piekļūt izglītības iestādei (reģistrācijas maksa), gan maksa, kas tam ļauj apmeklēt nodarbības un lietderīgi piedalīties šīs pašas iestādes programmās (apmeklēšanas maksa). Ņemot vērā, ka skolas izglītību var sniegt tikai pielāgotās telpās, kam nepieciešamas darbības izmaksas, maksājumi, kas saistīti ar šīm telpām un šo darbību, ir tie, kas vispirms ļauj skolniekam piekļūt skolai un pēc tam to apmeklēt. Izdevumi, kas saistīti ar dalību ieguldījumu fondos un privātās mācību iestādes darbībā, tādējādi, ņemot vērā to mērķi un izlietojumu, ir mācību maksa, kas ir atmaksājama pabalsta izglītībai ietvaros tiktāl, ciktāl to kopējā summa nepārsniedz Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 1. punktā noteikto ikmēneša maksimālo apmēru.

(skat. 22., 23. un 32. punktu)

2.      Pieteikums par to, lai iestāde kādam savam ierēdnim izmaksātu summu, ko tas uzskata par sev pienākošos saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, ietilpst jēdzienā “strīdi, kas saistīti ar finansēm” Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkta otrā teikuma izpratnē, kurš ir pilnībā nošķirams no darbinieku uzsāktām tiesvedībām pret savu iestādi, lai konstatētu atbildību un lai saņemtu zaudējumu atlīdzību. Saskaņā ar šo pašu pantu šādos strīdos Civildienesta tiesai ir neierobežota kompetence, kas piešķir tai uzdevumu rast tiem risinājumu pilnībā un tādējādi spriest par visām ierēdņa tiesībām un pienākumiem, vien atstājot attiecīgās iestādes ziņā sprieduma daļas izpildi, ko tā veic, ievērojot Civildienesta tiesas noteiktus precīzus nosacījumus un tās kontrolē. No tā izriet, ka strīdos, kas saistīti ar finansēm, Civildienesta tiesai ir kompetence, kas ļauj tai piespriest atbildētājai iestādei samaksāt noteiktās summas un, attiecīga gadījumā, kavējuma procentus.

(skat. 35. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2007. gada 18. decembris, C‑135/06 P Weiβenfels/Parlaments, 65., 67. un 68. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 23. marts, T‑197/98 Rudolph/Komisija, 33. un 92. punkts un tajos minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: 2009. gada 2. jūlijs, F‑49/08 Giannini/Komisija, 39.–42. punkts; 2001. gada 13. aprīlis, F‑105/09 Scheefer/Parlaments, 68. punkts.