Language of document : ECLI:EU:F:2011:128

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

8. září 2011

Věc F‑69/10

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba na náhradu škody – Protiprávnost – Zaslání dopisu týkajícího se nákladů věci advokátovi, jenž žalobce v této věci zastupoval – Žaloba zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění – Článek 94 jednacího řádu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio zaprvé domáhá zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá jeho návrh na náhradu škody, která podle něj vyplývá ze zaslání dopisu, který se týkal zaplacení nákladů tohoto řízení jeho zástupci ve věci, ve které byl vydán rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. června 2008, Marcuccio v. Komise (T‑184/04), a zadruhé toho, aby bylo Komisi uloženo zaplatit mu náhradu škody.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá jako zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění. Žalobce ponese všechny náklady řízení a ukládá se mu povinnost zaplatit Soudu pro veřejnou službu částku ve výši 2 000 eur.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Žaloba na náhradu škody – Návrh na zrušení rozhodnutí vydaného před zahájením soudního řízení, kterým byl zamítnut návrh na náhradu škody – Návrh, který je na návrhových žádáních na náhradu škody závislý

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Mimosmluvní odpovědnost – Podmínky – Protiprávnost – Škoda – Příčinná souvislost – Kumulativní podmínky

(SFEU, čl. 340 druhý pododstavec)

3.      Řízení – Náklady řízení – Náklady, které byly Soudu pro veřejnou službu způsobeny bezdůvodně nebo zlovolně zneužívající žalobou úředníka

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 94)

1.      Návrhové žádání směřující ke zrušení stanovisek orgánu ve věci náhrady škody během fáze před zahájením soudního řízení nemůže být posuzováno nezávisle na návrhovém žádání směřujícím k náhradě škody.

(viz bod 20)

Odkazy:

Rozsudek Soudu prvního stupně: 14. října 2004, I v. Soudní dvůr, T‑256/02, bod 47 a citovaná judikatura

2.      Vznik mimosmluvní odpovědnosti Unie ve smyslu čl. 340 druhého pododstavce SFEU je podmíněn splněním všech tří kumulativních podmínek, a to protiprávností správního aktu nebo jednání vytýkaného orgánům, skutečnou škodou a existencí příčinné souvislosti mezi uvedeným jednáním a uplatňovanou škodou. Z toho vyplývá, že skutečnost, že jedna z těchto tří podmínek není splněna, stačí k zamítnutí žaloby na náhradu škody.

(viz body 22 a 23)

Odkazy:

Soudní dvůr: 9. září 1999, Lucaccioni v. Komise, C‑257/98 P, body 11 a 14 a citovaná judikatura

Soud pro veřejnou službu: 21. února 2008, Skoulidi v. Komise, F‑4/07, bod 43; 23. února 2010, Faria v. OHIM, F‑7/09, bod 62 a citovaná judikatura

3.      Na základě článku 94 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu vynaložil-li posledně uvedený náklady, kterým bylo možno předejít, zejména má-li žaloba zjevně zneužívající charakter, může účastníku řízení, který je způsobil, uložit jejich úplnou nebo částečnou náhradu, aniž by výše této náhrady mohla přesáhnout částku 2 000 eur.

Toto ustanovení je třeba použít v případě žaloby úředníka, jehož mnohé jiné žaloby podané k unijním soudům již byly přinejmenším zčásti odmítnuty jako zjevně nepřípustné nebo zamítnuty jako zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění a jehož žaloba je zjevně bezdůvodná a zlovolná, neboť žalobce zvolil soudní cestu bez jakéhokoli odůvodnění.

(viz body 31, 33 a 34)

Odkazy:

Soudní dvůr: 6. prosince 2007, Marcuccio v. Komise, C‑59/06 P; 9. prosince 2009, Marcuccio v. Komise, C‑513/08 P a Marcuccio v. Komise, C‑528/08 P

Soud prvního stupně: 5. července 2005, Marcuccio v. Komise, T‑9/04; 9. září 2008, Marcuccio v. Komise, T‑143/08 a Marcuccio v. Komise, T‑144/08; 26. června 2009, Marcuccio v. Komise, T‑114/08 P; 28. září 2009, Marcuccio v. Komise, T‑46/08 P

Tribunál Evropské unie: 23. března 2010, Marcuccio v. Komise, T‑16/09 P; 28. října 2010, Marcuccio v. Komise, T‑32/09 P

Soud pro veřejnou službu: 11. května 2007, Marcuccio v. Komise, F‑2/06; 6. prosince 2007, Marcuccio v. Komise, F‑40/06; 14. prosince 2007, Marcuccio v. Komise, F‑21/07; 4. listopadu 2008, Marcuccio v. Komise, F‑18/07 a Marcuccio v. Komise, F‑87/07; 18. února 2009, Marcuccio v. Komise, F‑70/07; 31. března 2009, Marcuccio v. Komise, F‑146/07; 20. července 2009, Marcuccio v. Komise, F‑86/07; 7. října 2009, Marcuccio v. Komise, F-122/07 a Marcuccio v. Komise, F‑3/08, 16. března 2011, Marcuccio v. Komise, F‑21/10