Language of document : ECLI:EU:F:2011:128

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

8. september 2011

Sag F-69/10

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – erstatningssøgsmål – ulovlighed – fremsendelse af en skrivelse vedrørende sagsomkostningerne i en sag til den advokat, der repræsenterede sagsøgeren i den pågældende sag – søgsmål, der er åbenbart ugrundet – procesreglementets artikel 94«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Luigi Marcuccio har nedlagt påstand dels om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på hans ansøgning om erstatning for det tab, som ifølge ham følger af fremsendelsen til hans advokat i den sag, der gav anledning til Rettens dom af 10. juni 2008 i sagen Marcuccio mod Kommissionen (sag T184/04), af en skrivelse vedrørende betaling af sagsomkostningerne i denne sag, dels om, at Kommissionen tilpligtes at betale ham erstatning.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger og betaler Personaleretten 2 000 EUR.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – erstatningssøgsmål – påstand om annullation af en administrativ afgørelse om afslag på en erstatningsansøgning – påstand, der ikke er selvstændig i forhold til erstatningspåstanden

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Ansvar uden for kontraktforhold – betingelser – ulovlighed – skade – årsagsforbindelse – kumulative betingelser

(TEUF, art. 340, stk. 2)

3.      Retspleje – sagsomkostninger – omkostninger påført Personaleretten unødvendigt eller af ond vilje som følge af, at en tjenestemands søgsmål har karakter af åbenbart misbrug

(Personalerettens procesreglement, art. 94)

1.      Annullationspåstande, der er rettet mod en institutions afgørelser vedrørende erstatning under den administrative procedure, kan ikke bedømmes selvstændigt i forhold til erstatningspåstandene.

(jf. præmis 20)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 14. oktober 2004, sag T-256/02, I mod Domstolen, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis

2.      Det er en forudsætning for Unionens ansvar uden for kontraktforhold i medfør af artikel 340, andet afsnit, TEUF, at tre kumulative betingelser er opfyldt, nemlig at en administrativ retsakt eller en adfærd, som Unionens institutioner kritiseres for, er ulovlig, at der foreligger en skade, samt at der er årsagsforbindelse mellem adfærden og den påberåbte skade. Det følger heraf, at det er tilstrækkeligt til at forkaste erstatningssøgsmålet, at en af disse tre betingelser ikke er opfyldt.

(jf. præmis 22 og 23)

Henvisning til:

Domstolen: 9. september 1999, sag C-257/98 P, Lucaccioni mod Kommissionen, præmis 11 og 14 og den deri nævnte retspraksis

Personaleretten: 21. februar 2008, sag F-4/07, Skoulidi mod Kommissionen, præmis 43; 23. februar 2010, sag F-7/09, Faria mod KHIM, præmis 62 og den deri nævnte retspraksis

3.      I henhold til artikel 94 i Personalerettens procesreglement gælder, at har sidstnævnte afholdt udgifter, som kunne have været undgået, navnlig i tilfælde, hvor søgsmålet har karakter af åbenbart misbrug, kan den pålægge den part, som har givet anledning til udgifterne, at erstatte disse helt eller delvist, dog således, at erstatningen ikke kan overstige 2 000 EUR.

Denne bestemmelse bør bringes i anvendelse i et tilfælde, hvor der er anlagt et søgsmål af en tjenestemand, der tidligere har anlagt et meget stort antal søgsmål ved Unionens retsinstanser, hvor det i det mindste delvist har været åbenbart, at de skulle afvises, eller de har været åbenbart ugrundede, og hvis nye søgsmål klart har karakter af at være unødvendigt eller at være udtryk for ond vilje, idet sagsøgeren har valgt at anlægge en retssag uden nogen berettigelse.

(jf. præmis 31, 33 og 34)

Henvisning til:

Domstolen: 6. december 2007, sag C-59/06 P, Marcuccio mod Kommissionen; 9. december 2009, sag C-513/08, Marcuccio mod Kommissonen

Retten i Første Instans: 5. juli 2005, sag T-9/04, Marcuccio mod Kommissionen; 9. september 2008, sag T-143/08, Marcuccio mod Kommissionen, og sag T-144/08, Marcuccio mod Kommissionen; af 26. juni 2009, sag T-114/08 P, Marcuccio mod Kommissionen; 28. september 2009, sag T-46/08 P, Marcuccio mod Kommissionen

Den Europæiske Unions Ret: 23. marts 2010, T-16/09 P, Marcuccio mod Kommissonen; 28. oktober 2010, sag T 32/09 P, Marcuccio mod Kommissionen

Personaleretten: 11. maj 2007, sag F-2/06, Marcuccio mod Kommissionen; 6. december 2007, sag F-40/06 Marcuccio mod Kommissionen; 14. december 2007, sag F-21/07, Marcuccio mod Kommissionen; 4. november 2008, sag F-18/07, Marcuccio mod Kommissionen, og sag F-87/07, Marcuccio mod Kommissionen; 18. februar 2009, sag F-70/07, Marcuccio mod Kommissionen; 31. marts 2009, sag F-146/07, Marcuccio mod Kommissionen; 20. juli 2009, sag F-86/07, Marcuccio mod Kommissionen; 7. oktober 2009, sag F-122/07, Marcuccio mod Kommissionen, og sag F-3/08, Marcuccio mod Kommissionen; 16. marts 2011, sag F-21/10, Marcuccio mod Kommissionen