Language of document : ECLI:EU:F:2011:128

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2011. gada 8. septembrī


Lieta F‑69/10


Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Prettiesiskums – Vēstules par tiesāšanās izdevumiem lietā nosūtīšana advokātam, kurš ir pārstāvējis prasītāju šajā lietā – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība – Reglamenta 94. pants

Priekšmets      Prasības pieteikums, kas iesniegts atbilstoši LESD 270. pantam, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar ko L. Marcuccio lūdz, pirmkārt, atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasība par kaitējuma atlīdzināšanu, kurš, kā viņš apgalvo, esot radies tādēļ, ka pārstāvim, kurš viņu pārstāvēja lietā, kurā tika pasludināts Pirmās instances tiesas 2008. gada 10. jūnija spriedums lietā T‑184/10 Marcuccio/Komisija, tika nosūtīts dokuments par tiesāšanās izdevumu samaksu šajā tiesvedībā, un, otrkārt, piespriest Komisijai atlīdzināt viņam zaudējumus

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus un samaksā Civildienesta tiesai EUR 2000.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Lūgums atcelt pirmstiesas lēmumu, ar ko noraidīts lūgums par zaudējumu atlīdzību – Lūgums, kam nav autonoma rakstura salīdzinājumā ar prasījumiem par zaudējumu atlīdzību

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ārpuslīgumiskā atbildība – Nosacījumi – Prettiesiskums – Kaitējums – Cēloņsakarība – Kumulatīvi nosacījumi

(LESD 340. panta otrā daļa)

3.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Nepamatoti vai lieki radīti izdevumi, kurus Civildienesta tiesa piespriež par ierēdņa prasību, kurai ir ļaunprātīgs nolūks

(Civildienesta tiesas Reglamenta 94. pants)

1.      Atcelšanas prasījumus par iestādes nostāju zaudējumu atlīdzības jomā pirmstiesas stadijā nevar vērtēt neatkarīgi no prasījumiem par zaudējumu atlīdzību.

(skat. 20. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 14. oktobris, T‑265/02 I/Tiesa, 47. punkts un tajā minētā judikatūra.

2.      Lai iestātos Savienības ārpuslīgumiskā atbildība LESD 340. panta otrās daļas izpratnē, ir jābūt izpildītiem trīs kumulatīviem nosacījumiem, proti, Savienības iestāžu administratīvais akts vai tām pārmestā rīcība ir prettiesiska, kaitējums ir reāls un pastāv cēloņsakarība starp apgalvoto rīcību un norādīto kaitējumu. No tā izriet, ka, lai noraidītu prasību par zaudējumu atlīdzību, pietiek, ka nav izpildīts viens no šiem trīs nosacījumiem.

(skat. 22. un 23. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1999. gada 9. septembris, C‑257/98 P Lucaccioni/Komisija, 11. un 14. punkts un tajos minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 21. februāris, F‑4/07 Skoulidi/Komisija, 43. punkts; 2010. gada 23. februāris, F‑7/09 Faria/ITSB, 62. punkts un tajā minētā judikatūra.

3.      Saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 94. pantu, ja tai ir radīti izdevumi, no kuriem būtu bijis iespējams izvairīties, tostarp, ja prasība ir ar acīmredzami ļaunprātīgu nolūku, Civildienesta tiesa var piespriest šim lietas dalībniekam segt minētos izdevumus pilnībā vai daļēji tā, lai šīs atlīdzības apmērs nepārsniedz EUR 2000.

Šī tiesību norma ir jāpiemēro tad, ja prasību ir cēlis ierēdnis, kura ļoti daudzi citi Savienībās tiesām iesniegtie prasības pieteikumi vismaz daļēji jau ir tikuši noraidīti kā acīmredzami nepieņemami vai acīmredzami juridiski nepamatoti un kura celtā prasība nepārprotami ir nepamatota un lieka, jo prasītājs ir izvēlējies vērsties tiesā bez jebkāda pamatojuma.

(skat. 31., 33. un 34. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2007. gada 6. decembris, C‑59/06 P Marcuccio/Komisija; 2009. gada 9. decembris, C‑513/08 P Marcuccio/Komisija un C‑528/08 P Marcuccio/Komisija.

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 5. jūlijs, T‑9/04 Marcuccio/Komisija; 2008. gada 9. septembris, T‑143/08 Marcuccio/Komisija un T‑144/08 Marcuccio/Komisija; 2009. gada 26. jūnijs, T‑114/08 P Marcuccio/Komisija; 2009. gada 28. septembris, T‑46/08 P Marcuccio/Komisija.

Vispārējā tiesa: 2010. gada 23. marts, T‑16/09 P Marcuccio/Komisija; 2010. gada 28. oktobris, T‑32/09 P Marcuccio/Komisija.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 11. maijs, F‑2/06 Marcuccio/Komisija; 2007. gada 6. decembris, F‑40/06 Marcuccio/Komisija; 2007. gada 14. decembris, F‑21/07 Marcuccio/Komisija; 2008. gada 4. novembris, F‑18/07 Marcuccio/Komisija un F‑87/07 Marcuccio/Komisija; 2009. gada 18. februāris, F‑70/07 Marcuccio/Komisija; 2009. gada 31. marts, F‑146/07 Marcuccio/Komisija; 2009. gada 20. jūlijs, F‑86/07 Marcuccio/Komisija; 2009. gada 7. oktobris, F‑122/07 Marcuccio/Komisija un F‑3/08 Marcuccio/Komisija; 2011. gada 16. marts, F‑21/10 Marcuccio/Komisija.