Language of document : ECLI:EU:F:2011:148

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

20. september 2011

Kohtuasi F‑117/10

Barry Van Soest

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Töölevõtmine – Konkurss – Konkursile lubamise tingimused – Nõutav diplom – Mõiste „keskharidust tõendav diplom, mis annab õiguse kõrghariduse omandamiseks” – Konkursikomisjoni otsused – Ametisse nimetava asutuse teostatava kontrolli olemus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega B. Van Soest palub esimese võimalusena tühistada komisjoni otsus, millega ta jäeti hoolimata konkursi EPSO/AST/41/07 läbimisest tööle võtmata.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja B. Van Soesti kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Konkurss – Konkursikomisjon – Sõltumatus – Piirid – Õigusvastaste otsuste tegemine – Ametisse nimetava asutuse kohustused

2.      Menetlus – Kohtukulud – Kandmine – Õigluse nõuete arvessevõtmine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 88)

1.      Ametisse nimetaval asutusel tuleb oma ülesandeid täites hoiduda õigusvastaste otsuste tegemisest. Ta ei peaks seega olema seotud konkursikomisjoni otsustega, mille õigusvastasus võib tagajärjena kaasa tuua ka tema enda otsuste õigusvastasuse. Kui konkursikomisjon lubab ekslikult kandidaadil konkursil osaleda ja kannab ta seejärel sobivate kandidaatide loetellu, tuleb ametisse nimetaval asutusel järelikult keelduda selle kandidaadi nimetamisest põhistatud otsusega, mis võimaldab liidu kohtul hinnata selle põhjendatust.

Kuna konkursikomisjon kandis seega ebaõigesti reservnimekirja kandidaadi, kes ei ole tõendanud konkursiteatega nõutud diplomi olemasolu, siis peab konkursikomisjon lõpetama asjaomase isiku töölevõtmise menetluse.

(vt punktid 24 ja 25)

Viited:

Euroopa Kohus: 23. oktoober 1986, kohtuasi 142/85: Schwiering vs. kontrollikoda (punktid 19 ja 20).

Esimese Astme Kohus: 16. märts 2005, kohtuasi T‑329/03: Ricci vs. komisjon (punkt 35); 15. september 2005, kohtuasi T‑306/04, Luxem vs. komisjon (punkt 23).

2.      Vastavalt kodukorra artiklile 88 võidakse poolelt, isegi kui asi lahendatakse tema kasuks, kohtukulud tervikuna või osaliselt välja mõista, kui see on õigustatud tema käitumise tõttu, sealhulgas käitumise tõttu enne kohtumenetlust, eriti juhul, kui ta on kohtu arvates tekitanud teisele poolele kulusid põhjendamatult või pahatahtlikult.

Nimetatud artikli kohaldamine ei ole siiski piiratud ainult selle juhuga. Seega juhul, kui hageja kanti esialgu konkursikomisjoni poolt selle konkursi reservnimekirja enne, kui ametisse nimetav asutus teatas talle ligikaudu aasta hiljem, et teda ei saa tööle võtta, kuna ta ei vasta konkursiteates kehtestatud kvalifikatsioonidel või diplomitel põhinevale konkursile lubamise tingimustele, siis asjaolu, et konkursikomisjon leidis, et hageja vastab neile tingimustele, selgitab seda, et asjaomane isik võis heas usus kahelda vaidlusaluse otsuse õiguspärasuses ning esitas seetõttu hagi. Neil asjaoludel tuleb hageja kohtukulud välja mõista institutsioonilt, kes on kohtuasja võitnud.

(vt punktid 29 ja 30)