Language of document : ECLI:EU:F:2011:148

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2011. gada 20. septembrī


Lieta F‑117/10


Barry Van Soest

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Pieņemšana darbā – Konkurss – Pielaišanas nosacījumi – Pieprasītais diploms – Tāda diploma, ar kuru apliecina vidējās izglītības līmeni un kurš nodrošina pieeju augstākajai izglītībai, jēdziens – Atlases komisijas lēmumi – Iecēlējinstitūcijas veiktās kontroles raksturs

Priekšmets      Prasība, kas celta atbilstoši LESD 270. pantam, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar ko BVan Soest lūdz primāri atcelt Komisijas lēmumu nepieņemt viņu darbā, kaut gan viņš ir nokārtojis konkursu EPSO/AST/41/07

Nolēmums      Prasību noraidīt. Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Konkurss – Atlases komisija – Neatkarība – Ierobežojumi – Nelikumīgu lēmumu pieņemšana – Iecēlējinstitūcijas pienākumi

2.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Pienākums – Taisnīguma prasību ņemšana vērā

(Civildienesta tiesas Reglamenta 88. pants)

1.      Iecēlējinstitūcijai, īstenojot savas pilnvaras, ir jāpieņem tiesiski lēmumi. Tātad tai nav saistoši tie atlases komisijas lēmumi, kuru prettiesiskums var attiecīgi padarīt par spēkā neesošiem tās pašas lēmumus. Tādējādi, ja atlases komisija kļūdas dēļ ļauj kandidātam piedalīties konkursā un vēlāk viņu iekļauj rezerves sarakstā, iecēlējinstitūcijai ir jāatsakās šo kandidātu iecelt amatā, izdodot motivētu lēmumu, kas ļauj Savienības tiesai izvērtēt tā pamatotību.

Minētajai institūcijai ir jāizbeidz ieinteresētās personas darbā pieņemšanas procedūra tāpēc, ka konkursa atlases komisija rezerves sarakstā kļūdas dēļ ir ierakstījusi kandidātu, kas nepierāda konkursa paziņojumā prasītā diploma esamību.

(skat. 24. un 25. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1986. gada 23. oktobris, 142/85 Schwiering/Revīzijas palāta, 19. un 20. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 16. marts, T‑329/03 Ricci/Komisija, 35. punkts; 2005. gada 15. septembris, T‑306/04 Luxem/Komisija, 23. punkts.

2.      Atbilstīgi Civildienesta tiesas Reglamenta 88. pantam lietas dalībniekam – pat ja tam spriedums ir labvēlīgs – var piespriest daļēji vai pat pilnībā atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to pamato tā rīcība, arī pirms tiesvedības ierosināšanas, it īpaši, ja tā otram lietas dalībniekam ir radījusi izdevumus, kuri atzīti par nepamatotiem vai liekiem.

Tomēr minētais pants tiek piemērots ne vien šajā gadījumā. Ja konkursa atlases komisija sākotnēji ir iekļāvusi prasītāju šā konkursa rezerves sarakstā, pirms iecēlējinstitūcija gandrīz gadu vēlāk viņu ir galīgi informējusi, ka viņš nevar tikt pieņemts darbā, jo viņš neatbilst pielaišanas nosacījumiem attiecībā uz konkursa paziņojumā noteiktajiem diplomiem un kvalifikāciju, fakts, ka atlases komisija ir uzskatījusi, ka prasītājs atbilst šiem nosacījumiem, nozīmē, ka ieinteresētā persona ir varējusi labticīgi šaubīties par apstrīdētā lēmuma tiesiskumu un tādējādi ir cēlusi prasību. Šādos apstākļos iestādei – lietas dalībniecei, kurai spriedums ir labvēlīgs, ir jāpiespriež atlīdzināt prasītāja tiesāšanās izdevumus.

(skat. 29. un 30. punktu)