Language of document : ECLI:EU:F:2011:148

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 20 september 2011

Mål F-117/10

Barry Van Soest

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Rekrytering – Uttagningsprov – Behörighetskrav – Erforderligt examensbevis – Begreppet examensbevis från gymnasieutbildning som ger behörighet till eftergymnasial utbildning – Beslut av uttagningskommittén – Arten av tillsättningsmyndighetens kontroll”

Saken:      Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, i vilken Barry Van Soest i första hand har yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte rekrytera honom trots att han klarat uttagningsprov EPSO/AST/41/07.

Avgörande:      Talan ogillas. Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Barry Van Soests rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Oberoende – Gränser – Antagande av rättsstridiga beslut – Tillsättningsmyndighetens skyldigheter

2.      Förfarande – Rättegångskostnader – Fördelning – Hänsyn till vad som är skäligt

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 88)

1.      Tillsättningsmyndigheten ska, vid utövandet av sin egen behörighet, fatta lagenliga beslut. Tillsättningsmyndigheten är således inte bunden av uttagningskommittéers beslut vars rättsstridighet kan få återverkningar på tillsättningsmyndighetens egna beslut. För det fall uttagningskommittén felaktigt har gett en sökande tillträde till uttagningsprovet och därefter fört upp densamme på förteckningen över godkända sökande ska tillsättningsmyndigheten vägra att tillsätta denna sökande genom ett motiverat beslut som gör det möjligt för unionsdomstolen att avgöra om beslutet är välgrundat

Om en uttagningskommitté felaktigt har uppfört en person på förteckningen över godkända sökande, trots att denne inte hade de examensbevis som krävdes enligt meddelandet om uttagningsprov, är tillsättningsmyndigheten således skyldig att avbryta förfarandet för rekrytering av denna person.

(se punkterna 24 och 25)

Hänvisning till

Domstolen: 23 oktober 1986, Schwiering mot revisionsrätten, 142/85, punkterna 19 och 20

Förstainstansrätten: 16 mars 2005, Ricci mot kommissionen, T‑329/03, punkt 35, 15 september 2005, T‑306/04, Luxem mot kommissionen, punkt 23

2.      Enligt artikel 88 i personaldomstolens rättegångsregler kan en part, även om han vunnit målet, förpliktas att helt eller delvis ersätta rättegångskostnaderna, om detta framstår som befogat på grund av hans uppträdande, inbegripet vid tiden före det att talan väcktes, i synnerhet om han har vållat motparten kostnader i onödan eller mot bättre vetande.

Den artikeln kan emellertid tillämpas även i andra situationer. När en uttagningskommitté inledningsvis har fört upp en sökande på förteckningen över godkända sökande och denne, nära ett år senare, får besked av tillsättningsmyndigheten att han eller hon inte kan rekryteras på grund av att han eller hon inte har de examensbevis som krävs enligt meddelandet om uttagningsprov, medför den omständigheten att uttagningskommittén hade ansett att sökanden uppfyllde dessa krav att vederbörande på goda grunder kunde betvivla att det omtvistade beslutet var lagenligt och därför väckte talan. I en sådan situation ska institutionen, som vunnit målet, förpliktas att ersätta sökandens rättegångskostnader.

(se punkterna 29 och 30)