Language of document : ECLI:EU:F:2011:154

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

27 päivänä syyskuuta 2011


Asia F‑82/07


Daniel Dittert

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2006 ylennyskierros – Uusi urarakenne – Uran pidentäminen ottamalla käyttöön uusia palkkaluokkia, joilla ei ole vastinetta vanhoissa henkilöstösäännöissä – Henkilöstösääntöjen 45 artiklan, henkilöstösääntöjen liitteen XIII ja vuodesta 2005 alkaen sovellettavien yleisten täytäntöönpanosäännösten soveltaminen – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Ylennyspäätösten taannehtiva vaikutus ennen 1.5.2004 – Siirtymätoimenpiteet – Kanne, joka on selvästi jätettävä tutkimatta tai hylättävä

Aihe:      EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Daniel Dittert vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan päätöksen, jolla hänet ylennettiin vuoden 2006 ylennyskierroksella palkkaluokkaan A*9 palkkaluokan A*10 sijaan.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Kantaja ja komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan. Neuvosto, joka on asiassa väliintulijana, vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


Tiivistelmä


1.      Oikeudenkäyntimenettely – Perustellulla määräyksellä tehty päätös – Edellytykset – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat ja joka on selvästi perusteeton – Vaikutus

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artikla)

2.      Virkamiehet – Ylennys – Sovellettavat säännöt – Vuoden 2004 ylennyskierros

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla; liitteessä XIII olevan 6 artiklan toinen kohta; neuvoston asetuksen N:o 723/2004 johdanto-osan 37 perustelukappale)

3.      Virkamiehet – Ylennys – Uuden ylennysjärjestelmän käyttöön ottaminen – Siirtyminen vanhasta uuteen järjestelmään

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla)

4.      Virkamiehet – Ylennys – Sovellettavat säännöt – Uran yhtenäisyyden periaate – Periaate, jota ei ole vahvistettu unionin oikeudessa

1.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklassa määrätään, että jos kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat kokonaan tai osittain taikka jos kanne on kokonaan tai osittain selvästi täysin perusteeton, virkamiestuomioistuin voi jatkamatta käsittelyä ratkaista asian perustellulla määräyksellä.

(ks. 38 ja 39 kohta)

2.      Kun henkilöstösääntöjen alalla saatetaan voimaan lainsäädännön muutos, lainsäätäjä voi joutua toteuttamaan siirtymäsäännöksiä, koska palveluksessa oleva henkilöstö saattaa vedota perusteltuihin odotuksiin ja saavutettuihin oikeuksiin, jotka perustuvat ennen henkilöstösääntöjen muuttamista voimassa olleisiin sääntöihin.

Kun on määriteltävä urarakenne, jonka yhteyteen virkamiehen ylentämistä koskevan sellaisen päätöksen vaikutukset kuuluvat, joka on tehty uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa 1.5.2004 seuranneen ylennyskierroksen yhteydessä, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 6 artiklan toisessa alakohdassa erotellaan tällaisen päätöksen tekemispäivä ja sen voimaantulopäivä ja vahvistetaan merkitykselliseksi päiväksi se, jona päätös on tullut voimaan. Tämän säännöksen mukaan ennen 1.5.2004 voimaan tulleita ylennyksiä varten uusien henkilöstösääntöjen 45 artiklassa tarkoitettua ylempää palkkaluokkaa ei määritellä uusien, vaan vanhojen henkilöstösääntöjen mukaisen urarakenteen mukaan. Tämä säännös on siis siirtymäsäännös, jonka avulla voidaan taata asianomaisille virkemiehille, että vanhaa urarakennetta sovellettiin ennen 1.5.2004 voimaan tulleisiin ylennyksiin.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 6 artiklan toista alakohtaa voidaan soveltaa vain vuoden 2004 ylennyskierroksella tehtyihin ylennyspäätöksiin, jotka tulivat voimaan ennen 1.5.2005, eikä sitä siis sovelleta virkamiehiin, joita ei 30.4.2004 ollut ylennetty vuoden 2004 ylennyskierroksella tai jotka eivät joka tapauksessa olleet saaneet ylennystä, joka tuli voimaan ennen 1.5.2004.

Tältä osin koska ylennyskierros on vuosittainen tapahtuma, jonka vaikutukset ovat aina taannehtivat ja rajoittuvat kyseessä olevan ylennyskierroksen yhteyteen, jos toimielin on päättänyt, että joillakin ylennyspäätöksillä on taannehtivat vaikutukset, jotta ne tulevat voimaan ennen 1.5.2004, tätä valintaa ei voida pitää lainvastaisena kun sen oikeusperusta on henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 6 artiklan toinen alakohta.

(ks. 56, 60, 61 ja 104 kohta)

3.      Virkamiehet, jotka olivat ylennyskelpoisia ylempään palkkaluokkaan 30.4.2004 ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa, mutta jotka tosiasiallisesti ylennettiin vuoden 2006 ylennyskierroksella, eivät ole samassa oikeudellisessa ja tosiseikkoja koskevassa tilanteessa kuin saman palkkaluokan virkamiehet, jotka olivat ylennyskelpoisia ylempään palkkaluokkaan 30.4.2004 ja jotka tosiasiallisesti ylennettiin vuoden 2004 ylennyskierroksella.

Virkamiesten uralla etenemistä koskevien oikeussääntöjen mukaisesti ansioiden vertailusta, joka nimittävän viranomaisen on tehtävä jokaisen vuosittaisen ylennyskierroksen yhteydessä, seuraa, että tämän arvioinnin päätteeksi ylennetään vain ansioituneimmat ylennyskelpoiset virkamiehet. Tältä osin niiden virkamiesten tosiseikkoja koskevassa tilanteessa ja oikeudellisessa tilanteessa, joita nimittävä viranomainen piti pitkällä aikavälillä vähiten ansioituneina, ja heidän kollegoidensa, jotka tulivat ylennetyiksi, tosiseikkoja koskevassa tilanteessa ja oikeudellisessa tilanteessa oli keskeisiä eroja. Ensin mainitut eivät siis kuulu samaan henkilöryhmään kuin heidän ylennetyiksi tulleet kollegansa eivätkä he voi vaatia yhdenvertaista kohtelua.

Koska henkilöstösäännöissä ei myönnetä toimielimille toimivaltaa toteuttaa siirtymätoimenpiteitä, joilla poiketaan vuoden 2006 ylennyskierroksella uuden urarakenteen välittömästä soveltamisesta, sillä että toimielin ei ole toteuttanut tällaisia toimenpiteitä, ei loukata yhdenvertaisen kohtelun ja urakehityksen periaatteita eikä rikota luottamuksensuojaa.

(ks. 76–78, 95 ja 96 kohta)


Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑443/07 P, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 22.12.2008, 99 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007, 86 ja 113 kohta

4.      Unionin oikeudessa ei säädetä nimenomaisesti uran yhtenäisyyden periaatteesta tai uran periaatteesta. Oikeuskäytännössä on sitä vastoin vahvistettu urakehityksen periaate virkamiehiin sovellettavana yhdenvertaisen kohtelun periaatteen erityisenä muotona.

(ks. 79, 80 ja 108 kohta)


Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑33/07, Toronjo Benitez v. komissio, 5.3.2008, 87 kohta