Language of document : ECLI:EU:F:2011:154

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 27. septembra 2011

Vec F‑82/07

Daniel Dittert

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2006 – Nové profesionálne zloženie zamestnancov – Predĺženie služobného postupu zavedením nových platových tried, ktoré nemajú ekvivalent v starom služobnom poriadku – Uplatnenie článku 45 služobného poriadku, prílohy XIII služobného poriadku, ako aj VVU platných od roku 2005 – Zásada rovnosti zaobchádzania – Retroaktívny účinok rozhodnutí o povýšení k dátumu pred 1. májom 2004 – Prechodné opatrenia – Žaloba, ktorá zjavne má byť odmietnutá“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou D. Dittert navrhuje predovšetkým zrušenie rozhodnutia, ktorým bol v rámci povyšovania v roku 2006 povýšený do platovej triedy A*9 namiesto platovej triedy A*10

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Žalobca a Komisia znášajú svoje vlastné trovy konania. Rada ako vedľajší účastník znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Rozhodnutie prijaté odôvodneným uznesením – Podmienky – Žaloba, ktorá je zjavne neprípustná alebo zjavne bez právneho základu – Rozsah

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 76)

2.      Úradníci – Povýšenie – Uplatniteľné pravidlá – Povyšovanie v roku 2004

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45; príloha XIII, článok 6 druhý odsek; nariadenie Rady č. 723/2004, odôvodnenie 37)

3.      Úradníci – Povýšenie – Prijatie nového systému povyšovania – Prechod zo starého systému na nový

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

4.      Úradníci – Povýšenie – Uplatniteľné pravidlá – Zásada jednoty služobného postupu – Zásada nestanovená právom Únie

1.      Podľa článku 76 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu môže tento súd rozhodnúť bez ďalšieho konania odôvodneným uznesením, ak je žaloba úplne alebo čiastočne zjavne neprípustná alebo ak jej zjavne chýba akýkoľvek právny základ. Podmienky uvedené v tomto ustanovení sa vzťahujú na každú žalobu, ktorá zjavne má byť odmietnutá z dôvodov súvisiacich s vecou samou.

(pozri body 38 a 39)

2.      Ak v oblasti pravidiel služobného poriadku nastane legislatívna zmena, pre normotvorcu môže vzniknúť potreba prijať prechodné opatrenia vzhľadom na to, že súčasní zamestnanci sa môžu domáhať legitímnych očakávaní a práv nadobudnutých na základe pravidiel služobného poriadku účinných pred ich zmenou.

Pokiaľ ide o určenie profesionálneho zloženia zamestnancov, v rámci ktorého majú nastať účinky rozhodnutia o povýšení úradníka v rámci povyšovania nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku 1. mája 2004, článok 6 druhý pododsek prílohy XIII služobného poriadku rozlišuje medzi dátumom prijatia tohto rozhodnutia a dátumom, keď nadobudlo účinnosť, a zohľadňuje dátum nadobudnutia účinnosti. Podľa tohto ustanovenia sa pre povýšenia, ktoré nadobudli účinnosť pred 1. májom 2004, neurčí vyššia platová trieda uvedená v článku 45 nového služobného poriadku na základe profesionálneho zloženia zamestnancov vyplývajúceho z nového služobného poriadku, ale na základe profesionálneho zloženia zamestnancov stanoveného starým služobným poriadkom. Toto ustanovenie je teda prechodným ustanovením, ktoré umožňuje zaručiť dotknutým úradníkom, že pôvodné profesionálne zloženie zamestnancov sa bude uplatňovať na povýšenia, ktoré nadobudli účinnosť pred 1. májom 2004.

Pokiaľ ide o pôsobnosť článku 6 druhého pododseku prílohy XIII služobného poriadku, toto ustanovenie sa môže uplatňovať iba na rozhodnutia o povýšení prijaté v rámci povyšovania v roku 2004, ktoré nadobudli účinnosť pred 1. májom 2004, a teda nie je uplatniteľné na úradníkov, ktorí k 30. aprílu 2004 neboli povýšení v rámci povyšovania v roku 2004 alebo ich povýšenie v každom prípade nenadobudlo účinnosť pred 1. májom 2004.

Vzhľadom na to, že povyšovanie sa vykonáva každoročne a má vždy retroaktívne účinky obmedzené na dotknuté obdobie, ak sa inštitúcia rozhodla priznať niektorým rozhodnutiam o povýšení retroaktívny účinok, aby nadobudli účinnosť k dátumu pred 1. májom 2004, takáto voľba nie je nezákonná, pretože má právny základ v článku 6 druhom pododseku prílohy XIII služobného poriadku.

(pozri body 56, 60, 61 a 104)

3.      Úradníci spôsobilí na povýšenie do vyššej platovej triedy k 30. aprílu 2004 pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku, ale skutočne povýšení v rámci povyšovania v roku 2006, sa nenachádzajú v rovnakej právnej a skutkovej situácii ako úradníci zaradení do rovnakej platovej triedy, spôsobilí na povýšenie do vyššej platovej triedy k 30. aprílu 2004 a skutočne povýšení v rámci povyšovania v roku 2004.

V súlade s právnymi pravidlami, ktoré upravujú postup úradníkov, totiž z posúdenia zásluh, ktoré je povinný vykonať menovací orgán pri každoročnom povyšovaní, vyplýva, že na základe tohto posúdenia sú povýšení iba najzaslúžilejší úradníci spôsobilí na povýšenie v danom období. Z tohto hľadiska vykazujú skutková a právna situácia úradníkov, ktorých tento menovací orgán považuje za menej zaslúžilých v danom období, a situácia ich kolegov, ktorí boli skutočne povýšení, podstatné rozdiely. Prví teda nepatria do rovnakej skupiny osôb ako ich povýšení kolegovia a nemôžu sa domáhať rovnosti zaobchádzania.

Okrem toho v prípade neexistencie splnomocnenia v služobnom poriadku v prospech inštitúcií na to, aby prijali prechodné opatrenia odchyľujúce sa pri povyšovaní v roku 2006 od bezprostredného uplatnenia nového profesionálneho zloženia zamestnancov, opomenutie inštitúcie prijať takéto opatrenia neporušuje ani zásadu rovnosti zaobchádzania či zásadu práva na služobný postup, ani ochranu legitímnej dôvery.

(pozri body 76 – 78, 95 a 96)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. decembra 2008, Centeno Mediavilla a i./Komisia, C‑443/07 P, bod 99

Súd prvého stupňa: 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, body 86 a 113

4.      Právo Únie výslovne nestanovuje ani zásadu jednoty služobného postupu, ani zásadu služobného postupu. Naproti tomu judikatúra zaviedla zásadu práva na služobný postup ako osobitnú formu zásady rovnosti zaobchádzania uplatniteľnú na úradníkov.

(pozri body 79, 80 a 108)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 5. marca 2008, Toronjo Benitez/Komisia, F‑33/07, bod 87