Language of document : ECLI:EU:F:2011:140

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 15 d.

Byla F‑7/10

Marc Galan Girodit

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą
(prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – KTĮS 8 straipsnis – Sutarties nutraukimo sąlyga, taikoma, jeigu tarnautojas neįrašomas į konkurso rezervo sąrašą – Atviras konkursas VRDT/AST/02/07 – Asmens nenaudai priimtas aktas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo M. Galan Girodit prašo panaikinti VRDT sprendimą nutraukti jo, laikinojo tarnautojo, darbo sutartį.

Sprendimas:      Panaikinti 2009 m. kovo 12 d. VRDT sprendimą nutraukti ieškovo, laikinojo tarnautojo, darbo sutartį. VRDT padengia savo ir ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Raštas laikinajam tarnautojui, kuriuo primenama jo darbo sutarties galiojimo termino pabaigos data – Neįtraukimas – Sutarties pakeitimas – Sprendimas nepratęsti sutarties – Įtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Laikinojo tarnautojo sutarties sąlyga, pagal kurią darbo santykiai tęsiasi tik jeigu tarnautojas įrašomas į atviro konkurso rezervo sąrašą – Administracijos sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad tarnautojas neįrašomas į minėtą sąrašą, ir taikoma sutarties nutraukimo sąlyga – Įtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

3.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Terminuotos sutarties pakeitimas į neterminuotą sutartį ir sutarties nutraukimo sąlygos, jeigu tarnautojas neįrašomas į atviro konkurso rezervo sąrašą, įterpimas – Pakeitimas, vertintinas kaip terminuotos sutarties pratęsimas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a, b ir d punktai ir 8 straipsnio pirma ir antra pastraipos; Tarybos direktyvos 1999/70 priedo 1 punkto b papunktis, 3 punkto 1 dalis ir 5 punkto 1 dalies b ir c papunkčiai)

1.      Aktas, kuriame, palyginti su ankstesniu aktu, nėra pateikta jokios naujos informacijos, tėra jį patvirtinantis aktas ir negali sukelti tokių pasekmių, kad būtų pradėtas skaičiuoti naujas terminas ieškiniui pareikšti. Konkrečiai kalbant, institucijos raštas, kuriuo tarnautojui tik primenamos jo sutarties nuostatos, kuriose nurodyta šios sutarties galiojimo termino pabaigos data, tačiau nenurodyta jokia nauja informacija, palyginti su minėtomis nuostatomis, nėra asmens nenaudai priimtas aktas.

Atvirkščiai, asmens nenaudai priimtu aktu laikomas bet koks sutarties pakeitimas, tačiau, kiek tai susiję tik su pakeistomis sutarties nuostatomis, taip yra tik jei minėtais pakeitimais iš esmės pakeičiama sutarties sistema. Be to, jeigu sutartis gali būti pratęsta, administracijos sprendimas jos nepratęsti yra asmens nenaudai priimtas aktas, kuris skiriasi nuo aptariamos sutarties ir dėl jo gali būti pateiktas skundas arba ieškinys per Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytus terminus. Iš tiesų tokiame sprendime, kuris priimamas iš naujo įvertinus tarnybos interesą ir suinteresuoto asmens situaciją, yra naujos informacijos, palyginti su pirmine darbo sutartimi, ir jo negalima vertinti tik kaip patvirtinančio šią sutartį.

(žr. 32–35 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1980 m. gruodžio 10 d. Sprendimo Grasselli prieš Komisiją, 23/80, 18 punktas; 1987 m. liepos 9 d. Sprendimo Castagnoli prieš Komisiją, 329/85, 10 ir 11 punktai; 2006 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo Komisija prieš Fernández Gómez, C‑417/05 P, 45–47 punktai.

Bendrojo Teismo praktika: 2001 m. vasario 2 d. Nutarties Vakalopoulou prieš Komisiją, T‑97/00, 14 punktas; 2003 m. balandžio 1 d. Nutarties Mascetti prieš Komisiją, T‑11/01, 41 punktas; 2008 m. spalio 15 d. Sprendimo Potamianos prieš Komisiją, T‑160/04, 21 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. balandžio 15 d. Nutarties Daake prieš VRDT, F‑72/09 ir F‑17/10, 36 punktas.

2.      Raštas, kuriuo administracija konstatuoja įvykio arba naujos situacijos buvimą ir imasi teisės normoje arba sutarties nuostatoje numatytų veiksmų susijusių asmenų atžvilgiu, yra asmens nenaudai priimtas aktas, nes juo keičiama asmenų, kuriems jis skirtas, teisinė situacija.

Taip yra tuo atveju, kai administracija priima sprendimą, kuriuo konstatuojama, kad laikinojo tarnautojo pavardė neįrašoma į atitinkamo atviro konkurso rezervo sąrašą, ir įgyvendinama jo sutartyje numatyta sutarties nutraukimo sąlyga, pagal kurią ši sutartis nutraukiama įvykus konkrečiam įvykiui, t. y. kai parengiamas minėtoje sąlygoje nurodyto konkurso rezervo sąrašas, kurio parengimo data nebuvo žinoma šios sutarties sudarymo momentu. Dėl šio sprendimo, kuriuo keičiama tarnautojo teisinė situacija, gali būti pateikiamas skundas ir prireikus ieškinys.

Be to, neturėtų būti reikalaujama, kad minėtas tarnautojas apskųstų šią sąlygą iš karto po sutarties pasirašymo, nes net neaišku, kada bus įvykdytos jos taikymo sąlygos. Kadangi numatyta sutarties nutraukimo sąlyga yra susijusi su sudėtine procedūra, tarnautojui galutiniame procedūros etape turėtų būti suteikta galimybė netiesiogiai užginčyti minėtos sąlygos, net ir konkrečiai su juo susijusios, teisėtumą administracijai priėmus sprendimą, kuriuo ši sąlyga įgyvendinama.

(žr. 40, 41 ir 59 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: minėtos Nutarties Daake prieš VRDT 34 ir paskesni punktai.

3.      Sąlygos, įtvirtintos Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis, esančio Direktyvos 1999/70 dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, 1 punkto b papunktyje, tikslas yra sukurti bendruosius pagrindus, kurie neleistų piktnaudžiauti paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius, ir juo siekiama apibrėžti atvejus, kai paeiliui sudaromos terminuotos darbo sutartys, laikytinos galimu piktnaudžiavimo darbuotojų nenaudai šaltiniu, įtvirtinant tam tikras minimalias apsaugines nuostatas, skirtas išvengti pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų situacijos neapibrėžtumo. Taigi Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 straipsnio pirma ir antra pastraipomis siekiama būtent apriboti galimybę paeiliui sudaryti terminuotas laikinojo tarnautojo sutartis. Pirma, laikinųjų tarnautojų, kuriems taikomas minėtų sąlygų 2 straipsnio a punktas, sutartys terminuotam laikotarpiui gali būti pratęstos ne daugiau kaip vieną kartą, nes visi kiti pratęsimai yra neterminuotam laikotarpiui. Antra, laikinųjų tarnautojų, kuriems taikomi minėtų sąlygų 2 straipsnio b ir c punktai, sutartys, sudarytos ne daugiau kaip ketveriems metams, ne daugiau kaip kartą gali būti pratęstos ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, jeigu pratęsimo galimybė buvo numatyta pirminėje sutartyje, nes tokie tarnautojai, pasibaigus jų darbo sutartims, ir toliau tęsia darbą tik tuo atveju, jeigu paskiriami pareigūnais. Tokios nuostatos atitinka Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 5 punkto 1 dalies b ir c papunkčiuose numatytas priemones, skirtas piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius prevencijai.

Dėl aplinkybės, kad į tarnautojo sutartį įtraukta sutarties nutraukimo sąlyga, pagal kurią administracija gali sutartį nutraukti, jeigu suinteresuotas asmuo nelaimi konkurso, apie kurio rengimą buvo paskelbta per tam tikrą laikotarpį, ši sutartis, nepaisant jos teksto, negali būti laikoma neterminuota darbo sutartimi, kuria užtikrinamas darbo stabilumas. Iš tikrųjų darbo sutarties trukmė, kaip matyti iš Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 3 punkto 1 dalies, gali būti nustatyta ne tik pagal „konkrečią dieną“, bet ir pagal „konkrečios užduoties įvykdymą ar konkretų įvykį“, pavyzdžiui, konkretaus konkurso rezervo sąrašo sudarymas, su kuriuo susijusios kelios pagal tarnautojo sutarties tekstą galimos pasekmės. Taigi, kaip matyti iš sutarties teksto, jeigu tarnautojo pavardė neįrašoma į rezervo sąrašą, sutartis nutraukiama; paprastai taip būtų ir laimėjus konkursą, nes atitinkamam tarnautojui būtų siūlomas pareigūno darbas, o jo atsisakius sutartis taip pat būtų nutraukta pagal jos nuostatas.

Todėl turi būti panaikintas administracijos sprendimas nutraukti tarnautojo darbo sutartį, klaidingai priimtas remiantis sutarties nutraukimo sąlyga, kuri į šio tarnautojo darbo sutartį buvo įtraukta pažeidžiant KTĮS 8 straipsnio pirmą pastraipą. Iš tikrųjų po pratęsimo laikinojo tarnautojo, kuriam taikomas KTĮS 2 straipsnio a punktas, sutartis, t. y. sutartis tarp administracijos ir tarnautojo, nepaisant KTĮS 8 straipsnio pirmos pastraipos formuluotės, buvo pratęsta terminuotam laikotarpiui.

(žr. 62–64 ir 68–70 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2006 m. liepos 4 d. Sprendimo Adeneler ir kt., C‑212/04, 63 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. spalio 26 d. Sprendimo Landgren prieš ETF, F‑1/05, 66 punktas.