Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 maart 2013 – Taghani / Commissie

(Zaak F-93/11)1

(Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Besluit van jury van vergelijkend onderzoek om betrokkene niet tot beoordelingstoetsen toe te laten – Beroepsmogelijkheden – Beroep in rechte ingesteld zonder besluit over klacht af te wachten – Ontvankelijkheid – Wijziging van aankondiging van vergelijkend onderzoek na houden van toelatingstoetsen – Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen – Rechtszekerheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jamal Taghani (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de voorzitter van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10 – Secretaris/esse (AST 1) om verzoeker niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen

Dictum

Het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AST/111/10 van 15 juni 2011 om Taghani niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van 1 000 EUR aan Taghani.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

____________

1 PB C 347 van 26/11/2011, blz. 46.