Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 21 marca 2013 r. – Taghani przeciwko Komisji

(Sprawa F-93/11)1

(Służba publiczna –Konkurs otwarty – Decyzja komisji konkursowej o niedopuszczeniu do etapu oceny zintegrowanej – Środki odwoławcze – Skarga do sądu wniesiona bez oczekiwania na decyzję w przedmiocie zażalenia administracyjnego – Dopuszczalność –Zmiana ogłoszenia o konursie po przeprowadzeniutestów wstępnych – Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań– Pewność prawa)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jamal Taghani (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przewodniczącego komisji konkursu EPSO/AST/111/10 – Sekretarki (AST 1) o niedopuszczeniu skarżącego do etapu oceny zintegrowanej.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji komisji konkursu otwartego EPSO/AST/111/10 – sekretarki (AST 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. o niedopuszczeniu J. Taghaniego do etapu oceny zintegrowanej Komisja Europejska zapłaci J. Taghaniemu kwotę 100 EUR.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Każda ze stron pokrywa swoje własne koszty.