Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. marca 2013 – Taghani/Komisia

(vec F-93/11)1

(Verejná služba – Verejné výberové konanie – Rozhodnutie výberovej komisie o nepripustení na hodnotiace skúšky – Opravné prostriedky – Žaloba podaná bez toho, aby sa počkalo na rozhodnutie o správnej sťažnosti – Prípustnosť – Zmena oznámenia o výberovom konaní po vstupných testoch – Zásada ochrany legitímnej dôvery - Zásada právnej istoty)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jamal Taghani (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia prijatého predsedom komisie vo verejnom výberovom konaní EPSO/AST/111/10 – Sekretárky (AST 1) nepripustiť žalobcu na skúškyVýrok rozsudkuRozhodnutie prijaté komisiou vo verejnom výberovom konaní EPSO/AST/111/10 z 15. júna 2011 nepripustiť J. Taghania na skúšky sa zrušuje.Európska komisia je povinná zaplatiť J. Taghaniovi sumu 1 000 eur.Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.