Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 mars 2013 – Taghani mot kommissionen

(Mål F-93/11)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Uttagningskommitténs beslut att inte låta sökanden delta i proven – Möjlighet till överklagande – Talan väcktes vid domstol innan beslut fattades beträffande klagomålet – Upptagande till sakprövning – Ändring av meddelandet om uttagningsprov efter det att inträdesprov hållits – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Rättssäkerhet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jamal Taghani (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av ordföranden i uttagningskommittén avseende uttagningsprovet EPSO/AST/111/10 – Sekreterare (AST 1) att inte låta sökanden delta i uttagningsprovet.

Domslut

Det beslut som fattats den 15 juni 2011 av uttagningskommittén avseende uttagningsprovet EPSO/AST/111/10 att inte låta Jamal Taghani delta i uttagningsprovet ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska erlägga 1000 euro till Jamal Taghani.

Talan ogillas i övrigt.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 347, av den 26 november 2011, s. 46.