Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 13. marca 2013 – AK/Komisia

(vec F-91/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Článok 43 prvý odsek služobného poriadku – Oneskorené vypracovanie hodnotiacej správy o služobnom postupe – Nemajetková ujma – Strata príležitosti byť povýšený)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AK (Esbo, Fínsko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta návrh žalobcu na náhradu škody spôsobenej z dôvodu nevypracovania hodnotiacej správy o služobnom postupe a na začatie administratívneho vyšetrovania na účely preukázania obťažovania, ako aj návrh na náhradu utrpenej škodyVýrok rozsudku1.    Európska komisia je povinná zaplatiť AK sumu vo výške 15 000 eur ako náhradu jeho nemajetkovej ujmy.2.    Európska komisia je povinná zaplatiť AK sumu vo výške 4 000 eur ako náhradu za stratu príležitosti byť povýšený do platovej triedy A 5 alebo rovnocennej pred 1. marcom 2008.3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.