Language of document :

Жалба, подадена на 24 септември 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-101/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за оттегляне на приетото от жалбоподателя предложение за прехвърляне на пенсионните му права и за замяната му с друго предложение, в което изчисленията са направени въз основа на новите Общи правила за прилагане.

Искания на жалбоподателя

Член 9 от общите правила за прилагане на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника да бъде обявен за недействителен,

да се отмени решението от 21 юни 2011 г., с което се отменя и заменя приетото на 28 юли 2010 г. предложение за прехвърляне на пенсионните права,да се отмени решението от 21 юни 2011 г., с което пенсионните права на жалбоподателя се прехвърлят при прилагане на параметрите, посочени в общите правила от 3 март 2011 г. за прилагане на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника,Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.