Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-101/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o wycofaniu oferty przeniesienia uprawnień emerytalnych przyjętej przez skarżącego i zastąpieniu jej nową ofertą, wyliczoną na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylającej i zastępującej ofertę przeniesienia uprawnień emerytalnych, przyjętą w dniu 28 lipca 2010 r.;stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r. o zastosowaniu do wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych skarżącego parametrów, o których mowa w ogólnych przepisach wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011r.;obciążenie Komisji kosztami postępowania.