Language of document :

Žaloba podaná 24. septembra 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-101/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie o stiahnutí ponuky na prevod práv na dôchodok, ktorá bola prijatá žalobcom, a jej nahradení ponukou vypracovanou na základe nových VVU.

Návrhy žalobcu

konštatovať nezákonnosť článku 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,zrušiť rozhodnutie z 21. júna 2011, ktorým sa ruší a nahrádza ponuka o prevode práv na dôchodok prijatá 28. júla 2010,zrušiť rozhodnutie z 21. júna 2011 o uplatnení parametrov uvedených vo všeobecných vykonávacích ustanoveniach článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011 na žiadosť žalobcu o prevod práv na dôchodok,zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.