Language of document :

Жалба, подадена на 13 декември 2012 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-150/12)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението на ответника да не изплати на жалбоподателя надбавката за пренастаняване и да не му възстанови някои пътни разноски.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на ответника от 29 март 2012 г., доколкото предвижда на жалбоподателя да не се изплаща втората половина от надбавката за пренастаняване по член 6 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица и да не му се възстановят пътните разноски по член 7 от същото приложение,

ответникът да бъде осъден да заплати на жалбоподателя втората половина от надбавката за пренастаняване в размер на една месечна основна заплата и да възстанови пълния размер на пътните разноски за връщането му в мястото на произход при прекратяването на служебното му правоотношение, както и за връщането на съпругата му и на сина му, който страда от тежко увреждане и живее в неговото домакинство,ответникът да бъде осъден да заплати съдебните разноски и всички необходими разходи на жалбоподателя.