Language of document :

Žaloba podaná 13. decembra 2013 – ZZ/Parlament

(vec F-150/12)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Maximini, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovaného priznať žalobcovi časť príspevku na presídlenie a nepriznať mu náhradu niektorých cestovných výdavkov

Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu

zrušil rozhodnutie žalovaného z 29. marca 2012 v rozsahu, v akom žalobcovi nepriznáva druhú polovicu príspevku na presídlenie podľa článku 6 prílohy VII služobného poriadku úradníkov, ako aj náhradu cestovných výdavkov v plnej výške podľa článku 7 tejto prílohy,

zaviazal žalovaného na zaplatenie druhej polovice príspevku na presídlenie vo výške ďalšieho základného mesačného platu, ako aj na náhradu cestovných výdavkov do svojho miesta pôvodu z dôvodu definitívneho skončenia služobného pomeru pre seba, svoju manželku a pre ťažko postihnutého syna, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti,zaviazal žalovaného na náhradu trov konania a všetkých potrebných výdavkov vynaložených žalobcom.