Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 30 януари 2013 г. — De Luca/Комисия

(Дело F-20/06)

(Публична служба — Длъжностни лица — Връщане на Общия съд след отмяна — Назначаване — Длъжностни лица, преминаващи към по-висока функционална група чрез конкурс на общо основание — Кандидат, включен в списък с резерви, преди влизането в сила на новия правилник — Преходни правила за класиране в степен при назначаването — Класиране в степен в приложение на новите правила — Член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Patrizia De Luca (Брюксел, Белгия) (представител: S. Orlandi и J.-N. Louis, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представител: M. J. Currall)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията от 23 февруари 2005 г. за назначаване на жалбоподателката, която към онзи момент е длъжностно лице от степен A*10 и е издържала конкурс за степени A5/A4, за длъжност „администратор“ в генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“, тъй като променя нейното класиране от степен A*10 в степен A*9ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-жа De Luca и Европейската комисия понасят съдебните разноски, направени от всяка от тях, в двете производства пред Съда на публичната служба.Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски на г-жа De Luca, направени в производството пред Общия съд на Европейския съюз.Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.