Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 stycznia 2013 r. – De Luca przeciwko Komisji

(Sprawa F-20/06 RENV)

(Służba publiczna – Urzędnicy - Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Powołanie – Urzędnicy przechodzący do wyższej grupy funkcyjnej w drodze konkursu otwartego - Kandydat wpisany na listę rezerwy kadrowej przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego - Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu - Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych przepisów - Artykuł 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Patrizia De Luca (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: J. Currall, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 23 lutego 2005 r. o powołaniu skarżącej, urzędniczki zaszeregowanej już do grupy A*10 i laureatki konkursu na grupy zaszeregowania A5/A4, na stanowisko administratora w dyrekcji generalnej ds. wymiaru sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, w zakresie ustanawiającym zmianę zaszeregowania skarżącej z grupy A*10 na grupę zaszeregowania A*9.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.P. De Luca i Komisja Europejska pokrywają własne koszty poniesione w obu postępowaniach przed Sądem do spraw Służby Publicznej.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez P. De Lukę w postępowaniu przed Sądem Unii Europejskiej.Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.