Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 30. januára 2013 – De Luca/Komisia

(vec F-20/06 RENV)

(Verejná služba – Úradníci – Vrátenie veci súdu po zrušení rozhodnutia – Vymenovanie – Úradník postupujúci do vyššej funkčnej skupiny na základe výberového konania – Uchádzač zapísaný na zoznam úspešných uchádzačov pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku – Prechodné ustanovenia upravujúce zaradenie do platovej triedy pri prijímaní do zamestnania – Zaradenie do platovej triedy podľa nových ustanovení – Článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Patrizia De Luca (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 23. februára 2005 vymenovať žalobkyňu, úradníčku zaradenú do platovej triedy A*10 a úspešnú uchádzačku výberového konania pre platové triedy A5/A4, na miesto riadiacej pracovníčky na GR „Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť“ v rozsahu, v akom sa mení jej zaradenie z platovej triedy A*10 na platovú triedu A*9Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Patrizia De Luca a Európska komisia znášajú každá svoje vlastné trovy konania, ktoré im vznikli pred Súdom pre verejnú službu.3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Patrizii De Luca pred Všeobecným súdom európskej únie.4.    Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania.