Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 29 януари 2013 г. — Brus/Комисия

(Дело F-79/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Жалба в първоинстанционното производство — Изисквания за форма — Изложение на изтъкнатите правни основания — Явно недопустима жалба)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Karel Brus (Zaventem, Белгия) (представител: J. Duvekot, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall, г-н J. Baquero Cruz и г-н W. Roels)

Предмет

Искане за отмяна на решенията на Комисията за освобождаване на жалбоподателя от длъжност и за намаляване на размера на пенсията му вследствие на дисциплинарно производство, образувано за установяване на нарушение на член 11 от ПравилникаДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-н Brus понася направените от него съдебни разноски, както и разноските, направени от Европейската комисия.