Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 29 stycznia 2013 r. – Brus przeciwko Komisji

(Sprawa F-79/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Przedstawienie podnoszonych zarzutów – Skarga oczywiście niedopuszczalna)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Karel Brus (Zaventem, Belgia) (przedstawiciel: adwokat J. Duvekot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall, J. Baquero Cruz i W. Roels, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie odwołania skarżącego ze stanowiska i obniżenia kwoty emerytury w następstwie postępowania dyscyplinarnego wszczętego w sprawie naruszenia art. 11 regulaminu pracowniczego.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.K. Brus pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.