Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. února 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-67/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba na náhradu škody – Protiprávnost – Zaslání dopisu týkajícího se výkonu rozsudku zástupci žalobce v řízení o kasačním opravném prostředku proti uvedenému rozsudku – Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ – Článek 94 písm. a) jednacího řádu“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie), (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser, G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce směřující k získání náhrady škody z důvodu, že žalovaná zaslala dopis týkající se žalobce advokátovi, který ho v této věci ještě nezastupovalVýrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ.Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.Luigimu Marcucciovi se ukládá povinnost zaplatit Soudu částku 2000 eur.