Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 6 lutego 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-67/12)1

[Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga o odszkodowanie – Niezgodność z prawem - Przesłanie pisma dotyczącego wykonania wyroku przedstawicielowi skarżącego w postępowaniu odwoławczym od tego wyroku – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej – Artykuł 94 lit. a) regulaminu postępowania]

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie wniosku skarżącego mającego na celu uzyskanie naprawienia szkody wynikłej z faktu, że pozwana przesłała pismo dotyczące skarżącego adwokatowi, który jeszcze nie reprezentował go w tej sprawie.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.L. Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Zasądza się zapłatę przez L. Marcuccia na rzecz Sądu do spraw Służby Publicznej kwoty 2000 EUR.