Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja esimehe 11. märtsi 2013. aasta määrus – Marcuccio versus Komisjon

(kohtuasi F-131/12)

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 – Hagi, mis esitati faksi teel hagi esitamise tähtaja jooksul– Sellise advokaadi omakäeline allkiri, kes on teine advokaat kui see, kelle allkiri on postiga saadetud hagiavalduse originaalil – Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tühistada hagejale pensionilejäämise tõttu tekkinud kahju hüvitamise taotluse rahuldamisest keeldumine ja kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda.