Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 21.1.2013 - Árpád Kásler ja Hajnalka Káslerné Rábai v. OTP Jelzálogbank Zrt.

(Asia C-26/13)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kúria

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Árpád Kásler ja Hajnalka Káslerné Rábai

Vastaaja: OTP Jelzálogbank Zrt.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (jäljempänä direktiivi) 4 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että kun on kyse sellaisesta lainasta, joka on ilmaistu ulkomaan valuuttana mutta tosiasiassa maksettu kansallisessa valuutassa ja jonka kuluttaja voi maksaa takaisin ainoastaan kansallisessa valuutassa, valuuttakurssia koskeva sopimusehto, josta ei ole neuvoteltu erikseen, voi olla osa "sopimuksen pääkohteen määrittelyä"?

Jos näin ei ole, onko direktiivin 4 artiklan 2 kohdan toisen ehdon perusteella katsottava, että osto- ja myyntikurssin välisestä erosta muodostuu korvaus, jonka vastaavuutta suoritettuun palveluun nähden ei voida arvioida kohtuuttomuuden toteamiseksi? Vaikuttaako tähän jotenkin se, onko luottolaitoksen ja kuluttajan välillä tosiasiallisesti toteutunut jokin valuuttakaupan toimi?

Jos direktiivin 4 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kansallinen tuomioistuin voi tutkia kansallisen lainsäädännön estämättä myös mainitussa artiklassa tarkoitettujen sopimusehtojen kohtuuttoman luonteen siinä tapauksessa, että kyseisiä ehtoja ei ole laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi, merkitseekö tämä viimeksi mainittu vaatimus, että sopimusehtojen sinällään on oltava kuluttajalle kieliopillisesti selkeitä ja ymmärrettäviä vai että tämän lisäksi sopimusehdon käytön taloudellisten perusteiden ja sen suhteen muihin sopimusehtoihin on myös oltava selkeitä ja ymmärrettäviä?

Onko direktiivin 6 artiklan 1 kohtaa ja unionin tuomioistuimen asiassa C-618/10, Banco Español de Crédito, antaman tuomion 73 kohtaa tulkittava siten, että kansallinen tuomioistuin ei voi poistaa kuluttajan hyväksi kuluttajan kanssa tehdyn lainasopimuksen yleisiin ehtoihin kuuluvan kohtuuttoman ehdon pätemättömyyttä muuttamalla kyseistä sopimusehtoa tai täydentämällä sitä, jos siinä tapauksessa, että kyseinen ehto poistetaan, sopimusta ei voida pitää voimassa jäljelle jääneiden sopimusehtojen perusteella? Onko tältä osin merkitystä sillä, että kansallisessa lainsäädännössä on säännös, joka siinä tapauksessa, että pätemätön ehto jätetään huomiotta, sääntelee kyseistä oikeudellista kysymystä?

____________

1 - Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29).